— Utviklingen i norsk økonomi har samlet sett vært om lag som ventet. Derfor holdes styringsrenten uendret, sier sentralbanksjef Øystein Olsen etter årets første rentemøte.

Norges Bank varsler samtidig at det ikke ligger an til noen renteøkning før sommeren 2015, det samme som sentralbanken så for seg i desember. I september i fjor mente Norges Bank at det kunne komme en renteheving allerede denne sommeren.

— Analysene tilsier at styringsrenten holdes på dagens nivå fram mot sommeren 2015, og at den deretter økes gradvis. Prognosen er om lag uendret fra desember, sier Øystein Olsen.

1-2 prosent

Hovedstyret har vedtatt at styringsrenten bør ligge i intervallet 1– 2 prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 19. juni 2014, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

Rentebeslutningen var i tråd med forventningene til analytikerne NTB og flere medier hadde snakket med på forhånd.

Forrige gang Norges Bank ga ut sin pengepolitiske rapport var 5. desember i fjor. Norges Bank vurderer nå at den økonomiske oppgangen internasjonalt fortsetter å være moderat, og at veksten her hjemme har vært om lag som anslått, uten altfor stor fart i økonomien.

Veksten tar seg opp

Norges Bank peker dessuten på at veksten i petroleumsinvesteringene og boliginvesteringene ser ut til å bli lavere enn tidligere anslått. Kronen har vært litt svakere enn lagt til grunn, mens lønnsveksten i 2013 ble høyere enn ventet. Det er utsikter til at konsumprisveksten blir litt høyere enn tidligere anslått, mener Norges Bank.

Ifølge Norges Bank går det etter hvert mot lysere tider i norsk økonomi. Prognosene viser nemlig at veksten etter hvert vil ta seg noe opp. Det ventes at kapasitetsutnyttingen avtar noe det nærmeste året, for deretter å øke gradvis mot et normalt nivå. Prisveksten anslås å ligge noe under, men nær 2,5 prosent i årene fremover.