Mens det i dag ikke er lov til å eie mer av 20 prosent av selskapet som står bak aksjemarkedsplassen Oslo Børs, sier en fersk avgjørelse fra EFTA-domstolen at dette taket må heves.

Organet mener disse reglene er urettmessige begrensninger i friheten til å investere og til å kunne delta på en effektiv måte i styringen av slike selskaper. Derfor strider de med EØS-avtalens regler om fri bevegelighet for kapital og etableringsfrihet.

«Ved å opprettholde restriksjoner for personer eller selskapers eierskap... oppfyller ikke Norge sine forpliktelser i forhold til artikkel 31 og 44 i EØS-avtalen», skriver EFTA-domstolen i sin avgjørelse. Det skriver avisen Bergens Tidene.

DnB stanger i taket

Det kan være godt nytt for DNB.

DnB Livsforsikring, et datterselskap av storbanken, stanger allerede i taket med 19,8 prosent eierandel i selskapet Oslo Børs VPS Holding ASA — selskapet som eier hundre prosent av Oslo Børs ASA.

Kommunal Landspensjonskasse, KLP forsikring, er nest største eier med en eierandel på 10 prosent av selskapet.

Gikk til sak mot Norge

Diskusjonen om begrensninger i eierskapet til Oslo Børs har vært drøftet med ESA siden 2003. I 2009 ble reglene lempet på, men fortsatt er det slik at enkeltforetak eller personer ikke kan eier mer enn 20 prosent av selskapet bak Oslo Børs.

Overvåkningsorganet ESA gikk i fjor til sak mot Norge for å få endret dette og fikk medhold.

Domstolen er ikke uenig i at det finnes hensyn som tilsier en regulering av eierskapet i institusjoner som driver markedsplasser og verdipapriregister, men de understreker at Norges begrensninger er for strenge og diskriminerende.

Domstolen skriver at det bør være mulig å etablere reguleringer som er i tråd med EØS-reglementet og samtidig er like effektive som dagens regler.