Det radioaktive grunnstoffet kan erstatte uran i kjernekraftproduksjon, og avfallet brytes ned til ufarlig materiale på en brøkdel av tiden.

En av verdens største forekomster av thorium befinner seg på et to kvadratkilometer stort område i Nome kommune i Telemark. Hvor dypt det går, vet foreløpig ingen, men det vil være avgjørende for om mengden er nær minimumsanslaget på 65.500 tonn eller maksanslaget på 675.000 tonn.

Thoriumforekomsten har vært kjent lenge. Senest i 2008 ble det laget to rapporter om den, uten at det hittil er gjort mye arbeid for å undersøke forekomstene. Nå har den såkalte Thorium Think Tank presentert en rapport som gir ny kunnskap og anbefalinger om hvordan forekomstene kan utnyttes.

Langt frem

Samtidig som den påpeker det enorme energipotensialet som ligger i Fensfeltet, understreker rapporten at det er langt frem før thorium fra Telemark kan utnyttes i kommersiell energiproduksjon. For det første må forekomstenes størrelse fastslås nærmere gjennom omfattende boring og prøvetagning. Deretter må det utføres en rekke analyser og tester, og en stor forskningsinnsats må iverksettes på ulike felter.

Thorium Think Tank antyder at det må bores for ca. 1 milliard kroner det neste tiåret, men påpeker samtidig at samlede boreutgifter på norsk sokkel var ca. 30 milliarder bare i 2010.

Thorium ble benyttet i en reaktor i USA allerede på 70-tallet, så det er demonstrert at stoffet kan brukes i energiproduksjon. Og India, som har store forekomster av thorium som er lettere tilgjengelig enn den norske, har nå mer konkrete planer om å utnytte den i kjernekraftverk.

Vanskelig utvinning

Thoriummineralene fra malmen i Fensfeltet er bittesmå — bare noen tusendels millimeter store. Det er derfor store utfordringer knyttet til utvinning av dem. De forekommer imidlertid sammen med betydelige mengder sjeldne og verdifulle jordartsmetaller, som brukes i blant annet TV- og dataskjermer. Klarer man å finne en effektiv, industriell metode for å utvinne grunnstoffet og disse sjeldne metallene, er dette ressurser av global betydning, mener Thorium Think Tank.

Thorium Think Tank ser thoriums betydning i lys av verdens energiutfordringer, der etterspørselen øker raskt, og behovet for energikilder uten CO2-utslipp er stort.

Erstatter uran

Thorium kan brukes som erstatning eller supplement til uran eller plutonium i kjernekraftreaktorer. Mens et kraftverk som bruker uranbrensel ender opp med avfallsstoffer som må lagres i opptil hundretusener av år, tar det ikke mer enn 300 år før avfallsstoffene fra et thoriumkraftverk er ufarlige. En annen side ved thorium er at det er lite attraktivt til bruk i atomvåpen.

Thorium kan brukes i dagens konvensjonelle reaktorer, men det utvikles nå reaktortyper som i fremtiden vil kunne utnytte thorium mer effektivt. Ikke minst gjelder dette de såkalte saltsmeltereaktorene.

Thorium Think Tank mener det må være en nasjonal oppgave å gjøre de nødvendige undersøkelser og investeringer for en mulig kommersiell utnyttelse av dette grunnstoffet.