Dagens avgjørelse fra den europeiske domstolen EFTA kommer etter en lang og komplisert rettprosess mellom staten og norsk verftsindustri.

Bakgrunnen for konflikten er uenighet om hvorvidt den norske almenngjøringsloven strider mot EØS-avtalen. Loven innebærer at det finnes et lovbestemt lønnsgulv for alle som arbeider i en bransje hvor tariffavtalen er allmenngjort.

Arbeidere må betale selv

Hensikten er å sikre at utenlandske arbeidstagere som jobber i Norge har samme rettigheter som norske arbeidere — og hindre sosial dumping.

Staten kan ikke pålegge verftene å betale kost og losji for innleide arbeidere

NHO og Norsk Industri har på vegne av norsk verftsindustri gått til sak mot staten for å få klarthet i om den norske lovgivningen bryter med EØS-regelverket. Saken er til behandling i Borgarting lagmannsrett, som har bedt om EFTA-domstolen om en vurdering om hvorvidt regelverket er i tråd med EUs direktiv. I dag kom konklusjonen fra EFTA-domstolen.

I en pressemelding skriver domstolen at flere norske regler for arbeids- og ansettelsesvilkår er i strid med reglene som ligger til grunn i EUs eget direktiv.

Domstolen slår blant annet fast at staten ikke kan pålegge verftene å betale kost og losji for innleide arbeidere. NHO-leder John G. Bernander sier dette er et viktig punkt.

— Jeg tror den har stor praktisk betydning. Fra verftenesside har de oppgitt at det er en vesentlig byrde de er blitt pålagt iallmenngjøringen, sier han til Aftenposten.no.

- Er du fornøyd med uttalelsen?

— Vi er veldig tilfreds med at vi har klart å dokumentereat det er grenser for hvor langt man kan trekke allmenngjøring av norsketariffavtaler uten å komme i strid med den grunnleggende regelen i EØS-rettenom friheten til å ta arbeidsoppdrag i andre land, sier Bernander.

Kan gjøre det vanskeligere for andre

I uttaltelsen nevnes også en særnorsk regel innebærer at innebærer at innleide arbeidere i Norge skal ha et 20 prosents tillegg for arbeidsoppdrag med overnatting utenfor hjemmet. I følge domstolen kan dette gjøre det «mindre interessant, eller vanskeligere, for tjenesteytere i andre EØS-stater å yte sine tjenester i Norge, og at det derfor utgjør en restriksjon på den frie bevegelighet for tjenester.»

Domstolen skriver også at «en slik restriksjon bare kan rettferdiggjøres om den er begrunnet i tvingende allmenne hensyn. I så fall må restriksjonen være egnet og ikke gå lenger enn hva som er nødvendig for å nå målet. Dette er opp til den nasjonale domstol å avgjøre på objektivt grunnlag».

— Det vil viprosedere videre for lagmannsretten på at det ikke er. Det vurderingstema somEFTA-domstolen anfører er en viktig avklaring for oss inn mot lagmannsretten, sier Bernander.

LO-leder Roar Flåthen tar uttalesen fra EFTA til orientering.

- Vi registrerer at EFTA-domstolen anbefaler at spørsmålet om utenbystillegg bør vurderes nærmere av den nasjonale domstol. Og vi registrerer at EFTA-domstolen ikke støtter vårt syn når det gjelder kompensasjon for utgifter knyttet til reise, kost og losji, sier LO-leder Roar Flåthen i en pressemelding.

— Vi skal nå bruke god tid på å sette oss inn i EFTA-domstolens uttalelse og vurdere konsekvensene av den, sier han.

Saken kommer opp for Borgarting lagmannsrett i mars.