11.700 administrerende direktører hadde i fjor en lønnsvekst på 3,8 prosent, viser tall Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) la frem før helgen.

Dermed kom toppsjefene som gruppe dårligere ut enn lønnstagere flest, som fikk en vekst på 4,2 prosent i fjor. Men det er store forskjeller, og de ulike næringene deler seg i tre:

  • Innen bygg og anlegg, varehandel, samferdsel og hotell og restaurant fikk sjefene lavere tillegg en den generelle lønnsveksten. I hotell og restaurant var det et fall i sjefslønningene på 3 prosent i fjor.
  • Innenfor IKT og den store næringen forretningsmessig tjenesteyting var sjefenes lønnsvekst 5,6 prosent, og dermed høyere enn den generelle lønnsveksten.
  • Finansnæringen og industrien skiller seg klart ut med solid vekst i toppsjefenes lønninger på henholdsvis 16,4 prosent og 8,7 prosent i fjor.

Opsjoner utenfor

Tallene omfatter administrerende direktører og andre med lederfunksjoner i bedrifter med ti eller flere ansatte. Lønningene omfatter avtalt utbetalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtid, naturalytelser og opsjoner er holdt utenfor.

Kommunene og fylkeskommunene klarte ikke helt å holde moderasjonslinjen i fjor med en lønnsvekst på 5,8 prosent for sine toppledere. Staten klarte seg med en lønnsvekst for sine toppledere nesten helt på linje med den generelle lønnsveksten, viser tallene fra TBU.

Det svinger

Toppsjefenes lønninger svinger mye fordi de ofte er knyttet til de årlige resultatene. TBU har næringsfordelte tall for seks næringer tilbake til 2007.

Også over årene 2007–2011 er det toppsjefene i industrien og finansnæringen som skiller seg ut med en lønnsvekst langt over den generelle lønnsveksten. Toppsjefene i bygg og anlegg, varehandel, samferdsel og hotell og restaurant hadde i årene 2007–2011 lavere samlet lønnsvekst enn vanlige lønnsmottagere.

Toppsjefene i finans fikk tillegg på hele 28,6 prosent i 2008. Men deretter var det skrale tillegg. Veksten fra 2008-nivået har i finans vært langt lavere enn for vanlige lønnstagere.

Tallene for toppsjefenes lønnsvekst 2008–2011 viser at industrienes toppledere så vidt fikk mer enn lønnstagere flest, mens forretningsmessig tjenesteyting fikk meget solide tillegg i 2009, slik at de samlet for de tre siste årene kommer godt over vanlige lønnstagere.

Sjefene i finansnæringen har likevel til både sukker og kanel på grøten: I gjennomsnitt tjente hver toppsjef i finans knapt 1,7 millioner kroner i fjor.

Toppsjefene i hotell og restaurant fikk minst med 500 400 kroner i gjennomsnitt.

En gjennomsnittlig årslønn for alle heltidsansatte var 470 800 kroner i fjor.