Systematisk bruk av overtid over lengre tid resulterte i en bot på 50.000 kroner, subsidiært 21 dagers fengsel, for bestyreren av det Adecco-drevne Midtåsen sykehjem i Oslo.

Det går frem av dommen i den såkalte sykehjemssaken fra Oslo tingrett, som nå foreligger.

Grunnlaget for dommen gjelder to ansatte ved sykehjemmet, som i lange perioder har jobbet uten sammenhengende arbeidsfri i minst 35 timer, i strid med Arbeidsmiljøloven.

I tillegg har de jobbet overtid, overskredet grensene for antall overtidstimer ved gjentatte anledninger og arbeidet opptil 19 uker i strekk uten fri på søndager og helligdager.

Det var NRK som i februar 2011 avslørte at Ammerudlunden sykehjem drev ulovlig. Senere ble det avdekket at fire andre sykehjem, blant annet Midtåsenhjemmet.

Fleksibelt

I dommen pekes det på at flere av de ansatte ved sykehjemmet ønsket å jobbe mye og satte pris den fleksibiliteten de hadde i sitt arbeidsforhold.

Retten mener en slik kontroll over egen arbeidssituasjon både vil redusere stress og avhjelpe noe av den belastningen som det medfører for den enkelte å ha mye å gjøre.

Samtidig peker retten på at enkelte arbeidstagere ved sykehjemmet også har følt seg presset til å arbeide mye.

Et faremoment

«Dette vil være et faremoment ved slike ordninger, og illustrerer viktigheten av at arbeidsgiverne forholder seg til det regelverk som foreligger, uavhengig av hva som kommuniseres av det ansatte», heter det i dommen.

Ettersom bestyreren erkjente de ulovlige forholdene allerede i første politiavhør, fikk hun en strafferabatt på 20.000 kroner.

Den tidligere institusjonssjefen ga en uforbeholden tilståelse i retten. Påtalemyndigheten ba om at straffen skulle bli betinget fengsel i 60 dager og en bot på 25.000 kroner, men flere av postene i siktelsen ble frafalt av påtalemyndighetene. Lederen fikk også strafferabatt på grunn av tilståelsen.

Det er få lignende saker som er kommet opp i retten. Men retten kom frem til at bøtestraff var det riktige. Straffen ble bot på 50 000 kroner, subsidiært fengsel i 21 dager. Uten siktedes uforbeholdne tilståelse ville boten blitt satt til 70 000 kroner.

Ledelsen i bemanningsbyrået Adecco, som nå ikke lenger driver sykehjemmet, ønsket på Aftenpostens forespørsel ikke å kommentere kjennelsen.