Korrupsjon. Kun få år etter to store korrupsjonssaker i det kommunale foretaket Undervisningsbygg ser vi nå konturene av en ny stor korrupsjonssak i Oslo kommune. Hvordan er det mulig? Og hvem har ansvaret?

Korrupsjon foregår i det skjulte og er vanskelig å oppdage. Derfor kan ingen kommune helgardere seg mot å bli rammet av korrupsjon, ei heller Oslo kommune. Men flere forhold ved korrupsjonssaken under opprulling gir grunn til bekymring og noen kritiske spørsmål.

Kritikkverdig

Fellestrekk ved de seneste års store korrupsjonssaker i kommunesektoren er ledere med vide fullmakter, mangelfulle innkjøpsrutiner, manglende skriftlighet i innkjøps— og beslutningsprosessene, og at signaler om kritikkverdige forhold ikke er tatt på alvor. Leser en kommunerevisjonens rapport Undersøkelse av påstander om mulige kritikkverdige forhold i Sporveisbussene AS fra juni 2009 finner en lignende forhold:

• En innkjøpssjef som på vegne av Sporveisbussene inngår avtaler med selskap han selv har betydelige eierinteresser i.

• Frem til januar 2007 fantes ikke formaliserte rutiner for innkjøp, unntatt ved innkjøp av busser

• Skriftlig dokumentasjon for inngåtte avtaler og utførte arbeider i millionklassen er ikke å oppdrive

• Kommunerevisjonen stiller spørsmål ved hvorfor ikke administrasjonen og styre gjorde mer for å undersøke at deres vedtak ble fulgt opp og iverksatt

• Revisjonen mente også at styre og ledelse burde gjennomgått egne ansvarsforhold og rutiner (underforstått, de gjeldende var ikke gode nok).

Ansvaret

En skal være forsiktig med å være etterpåklok, men i lys av det vi vet fra tidligere korrupsjonssaker burde innholdet i kommunerevisjonens rapport gitt grunn til bekymring og noen burde sørget for at det ble ryddet opp i de kritikkverdige forholdene. Det bringer oss over til spørsmålet: Hvem har ansvaret? De av de siktede som blir funnet skyldig i å ha begått kriminelle handlinger har naturligvis et ansvar.

Men hva med dem som sitter med det overordnede tilsyns- og kontrollansvaret? Hvilket ansvar har de? For å kunne svare på det må vi vite hvem «de» er. Hadde kollektivtrafikken i Oslo vært organisert som en kommunal etat ville svaret vært ganske enkelt: Følg linjen oppover. Etatsleder er øverste leder i etaten og har ansvaret for internkontrollen, mens byrådet v/byråd for miljø- og samferdsel skal sørge for at etaten er gjenstand for betryggende kontroll.

Komplisert

Men kollektivtrafikken i Oslo er organisert i form av ikke bare ett, men en rekke aksjeselskaper og datterselskaper, som er linket sammen i en komplisert eierstruktur. For eksempel er Unibuss AS, ett av fire datterselskaper i Sporveisbussene AS som igjen er eid av Kollektivtransportproduksjon AS (tidligere AS Oslo Sporveier), som igjen er eid av Oslo kommune ved byrådet. Med en så komplisert selskapsstruktur kan det fort bli tvil om hvem som har hvilket ansvar for tilsyn og kontroll, og hvem som skal rydde opp i den type kritikkverdige forhold som kommunerevisjonen påpekte.

Granskning

Byrådet har generalforsamlingsfullmakt på vegne av kommunen, og har således et overordnet ansvar. Men hvor langt rekker det, og hvordan er egentlig forholdet mellom eier og styre i kommunale aksjeselskap? Ettermæle fra lignende korrupsjonssaker har etter min oppfatning ikke bidratt til særlig avklaring. Så hvordan skal vi få klarhet i dette? En uavhengig gransking (i tillegg til politiets etterforskning) som gjennomgår hele sakskomplekset vil være et fornuftig og nødvendig startpunkt.

Glemte kontrollen

Bystyrets vedtak før jul var en begynnelse. Da ba det kontrollutvalget om «å gjøre egne undersøkelser om mulig korrupsjon i Unibuss AS og av internkontrollen i Kollektivtransportproduksjon AS med underliggende selskaper.» Enda bedre ville det vært om bystyret også ba kontrollutvalget vurdere eiernes ansvar for å sørge for at underliggende selskaper er gjenstand for betryggende kontroll. Men det glemte kanskje våre folkevalgte?