Minst 100.000 oppdrettslaks er på rømmen i fjordene på Vestlandet. Leder Sven-Helge Pedersen i Hardangerfjord Villfisklag frykter at de lokale villaksstammene er i ferd med å utraderes.

— Situasjonen er svært alvorlig. Hardangerfjorden er hardt rammet, og vi har denne høsten sett enda mer rømt oppdrettslaks enn tidligere. Vi har identifisert laks fra minst tre rømninger. Det har vært laks på et kilo, halvannet kilo og laks på fire kilo. Disse har vært gjengangere i flere vassdrag, sier Pedersen.

Han er dypt bekymret for de store skadene den rømte oppdrettsfisken påfører i vassdragene. Hittil i år har oppdrettsselskapene selv rapportert 14 rømninger fra merder i Hordaland.

Spesialtrener fiskere

Mens det ordinære fiske etter villaks ble avsluttet i august, har samtlige elver i Hardanger denne sesongen hatt forbud mot fiske på grunn av lakselus og rømt laks.

Nå starter et helt annet type fiske: Spesialtrente fiskere skal både med stang og garn fjerne oppdrettslaks fra elvene.

Det er Hardangerfjord Villaks som, sammen med Uni Miljø og finansiering fra Havbruksnæringas Miljøfond, står bak treningen av oppdrettsfiskere. I utgangspunktet er kursene åpne for alle, men man forsøker spesielt å rekruttere grunneiere og medlemmer av de lokale fiskeforeningene.

Den neste uken skal det holdes to kurs — ett i Granvinsvassdraget og ett i Uskedalen.

Ikke en villaks å miste

— Fiskerne skal lærer seg hvordan få oversikt over bestanden i vassdraget, og hvordan få oppdrettsfisken opp. Det er viktig å kunne skille villaks fra oppdrettslaks, og denne kunnskapen må trenes, Vi har også tidligere år holdt slike fiskekurs, men det er viktig å oppdatere kunnskapen for å få til et mest mulig effektivt fiske, sier Pedersen.

Han mener det er avgjørende at fiskerne har den nødvendige spesialkompetansen.

— Slik situasjonen er nå, har vi ikke råd til å ta livet av en eneste villfisk i Hardangerfjorden, sier han.

Foruten vanlig stangfiske, lærer fiskeren å jage oppdrettsfisk inn i garn som settes opp på tvers av elvene. Fiskeren bruker dykkerdrakt både for å få oversikt over situasjonen i elven og for å jage fisken.

Får 500 kroner pr. laks

Det er oppdrettsnæringen selv som betaler fiskerne. De får 500 kroner for hver oppdrettsfisk som er tatt på stang, mens fiskerne som bruker garn får 200 kroner i timen for arbeidet.

AVLIVET OPPDRETTSFISK. Rømt oppdrettslaks er fjernet fra gyteplassene i Etneelva og avlivet. FOTO: PRIVAT

— Er det vanskelig å skille oppdrettslaks fra villaks?

— Ja, det er svært vanskelig. Har fisken rømt som smolt, er de ytre kjennetegnene vanskelige å se. Har fisken nylig rømt, er det lettere. Prinsippet er at dersom fiskeren er usikker, så skal de la fisken gå, sier Pedersen.

Genbank i Hardanger

I utgangspunktet finnes det inntil 17 ulike laks- og ørretstammer i Hardangerfjorden.

— Disse lokale stammene har over lang tid vært utsatt for stort press. Derfor ønsker vi nå å opprette en genbank for laks og sjøørret med Hardangerfjord-stammer. I høst vil vi forsøke å samle melken fra vill hannfisk og fryse denne ned. Den vil være første steget i opprettelse av genbanken, sier Pedersen.

Fiskeforvalter Gry Walle ved Fylkesmannen i Hordaland mener høstens fiske etter oppdrettslaks blir svært viktig.

— Det er avgjørende at oppdrettsfisken tas før den når gytestedene for villaksen. Oppdrettslaksen fører til at det genetiske mangfoldet forsvinner og bestandsammensetningen endres. Vi ser det i Hardangerfjorden, men også i for eksempel Osterfjorden. Laksen blir likere, og mangfoldet reduseres, sier Walle.