Mangelfull oppfølging av pasienter på legevakten på Os

Uavklarte ansvarsområder, svak oppfølging av nyansatte og manglende informasjon om tilstanden til pasientene er noen av bruddene Fylkeslegen fant under et tilsyn av legevakten på Os.

Publisert: Publisert:

FÅR KRITIKK: Legevakten på Os og Samnanger får kritikk for flere brudd på krav etter tilsyn fra fylkeslegen i Hordaland. Foto: Illutrasjon/Fred Ivar Utsi Klemetsen

Fylkeslegen i Hordaland avdekket flere avvik etter tilsyn hos legevakten på Os i desember. Ved tilsynet ble det påpekt følgende brudd på krav i helse- og omsorgsloven:

  • Det er ikke tilstrekkelig avklart hvilket ansvar som ligger til funksjonen som «medisinsk faglig ansvarlig lege» ved Samnanger og Os legevakt.
  • Opplæring av nyansatte og vedlikehold av kompetansen til personalet i legevaktordningen foregår ikke på en planlagt og systematisk måte.
  • Samtidighetskonflikter medfører redusert pasienttrygghet på legevaktstasjonen. De tiltakene som er iverksatt har ikke hatt tilstrekkelig effekt.
  • Nødvendige og relevante opplysninger om tilstanden til pasienten er ikke alltid dokumentert i pasientjournal. Epikrise er i mange tilfeller ikke sendt.

Fylkeslegen: – Mangelfull oppfølging

– Samlet tilsier dette at kommuneledelsen sin oppfølging av legevaktordningen har vært mangelfull, sier assisterende fylkeslege i Hordaland, Anne Grete Robøle.

Rapporten konkluderte med å påpeke flere brudd på områder knyttet til oppfølging av pasienten og kunnskapen på legevakten.

– Legevaktarbeid er preget av uforutsigbarhet. Derfor er det avgjørende at det blir lagt til rette for at personalet har den kunnskapen som trengs, sier Robøle.

Les også

Får kritikk for manglende styring med Voss legevakt

Totalt ble tolv personer intervjuet og det ble gjort stikkprøver på 84 pasientjournaler.

– Ledelsen i Os kommune har vært klart over noen av manglene på legevakten, spesielt samtidighetskonfliktene som medførte at man ikke til enhver tid hadde god nok oversikt. Her ble det satt i gang tiltak, men tilsynet vårt viste at tiltakene ikke virket så effektivt som man ønsket, sier Fylkeslegen.

– Utfordringer med bemanningen

Kommunalsjef for Helse og omsorg i Os kommune, Nils-Petter Borge, sier de har tatt imot Fylkeslegens bemerkelser med åpne armer.

– Dette er et ledd i det systematiske forbedringsarbeidet vårt. Nå har ledelsen i kommunen vært i dialog med medisinsk ansvarlig og enhetslederen på legevakten for å finne løsninger på avvikene, sier Borge.

Les også

Her er ambulanse-verstingene på Vestlandet

Kommunalsjefen sier han ikke konkret kan gå inn på hvilke tiltak som skal gjennomføres før de har lagt frem forslagene for Fylkeslegen i mars.

– Men vi har hatt utfordringer med for lav bemanning. Kommunen har nå lyst ut nye stillinger og pengene ligger allerede på bordet.

Les også

Ikke ødelegg legevakten

Visste om utfordringene

Kommunalsjefen innrømmer at kommunen var oppmerksom på noen av manglene ved legevakten.

– Hvorfor ble det ikke satt i gang tiltak på et tidligere tidspunkt?

– Det kan du si, men slik er det av og til. Derfor er det svært greit å få en ekstern vurdering på det arbeidet man gjør. Vi er positive til at mye vil løse seg når den nye turnusen er på plass, avslutter kommunalsjef Borge.

Publisert: