Berit opplever at alkoholen bedøver både ryggsmertene og ensomhetsfølelsen. Hun sovner lettere, men våkner oftere om natten når hun har drukket. Og hun er mindre opplagt dagen derpå. Berit har fått søvnmedisin av fastlegen og resept på beroligende medikament. Hun vet at det er uheldig å blande alkohol og legemidler, men som regel overser hun det.

En kveld snubler Berit og slår seg mot kanten av et skap. Hun får et stygt kutt i tinningen, men klarer å ringe sønnen som kjører henne til legevakten. Kuttet er så dypt at hun må sy noen sting. Legen spør om Berit har drukket alkohol. Det innrømmer hun. Legen sier hun kan prise seg lykkelig over at det ikke gikk verre denne gangen.

60 sykdommer

Omtrent ti prosent av den voksne befolkningen i Norge kan sies å ha et skadelig forbruk av alkohol. Det er årsak eller medvirkende årsak til 60 ulike kroppslige og psykiske sykdommer, som for eksempel kreft, høyt blodtrykk, infeksjoner, leversykdom, angst, depresjon og kognitiv svikt og demens.

Alkohol er ofte en medvirkende årsak ved trafikkulykker, fallulykker og skader etter voldsepisoder — også vold i nære relasjoner. I en større forskningsrapport om alkoholbruk i noen EU-land fra 2009 kommer det frem at dødsfall som skyldes alkohol har økt blant eldre europeere i løpet av de siste ti årene. I tillegg er de samfunnsøkonomiske kostnadene store.

Norge ligger langt nede på listen over alkoholbruk i forhold til andre europeiske land. Men forskerne er bekymret for utviklingen når de store etterkrigskullene etter hvert blir pensjonister .

Forbundet med skam

Risikofylt og skadelig bruk av alkohol blant eldre er et skjult problem. Vi har begrenset kunnskap om norske forhold, men internasjonale studier viser at eldre i mindre grad enn yngre forteller om alkoholvanene sine . Det kan henge sammen med at rusproblemer er forbundet med større skam hos eldre.

Vi vet at helsearbeidere lettere overser risikofylt og skadelig drikking og medisinbruk hos eldre sammenlignet med hos yngre. De tenker gjerne at det er forståelig på grunn av livssituasjonen den eldre er i.

At mange bor alene kan også være en årsak til at rusproblemer ikke oppdages. Skadelig alkoholbruk hos eldre fremstår gjerne på andre måter enn hos yngre, og kan være maskert av fysisk og psykisk sykdom. Det gjør det enda vanskeligere å oppdage.

Dødsårsak nummer tre

Eldre drikker oftere enn før, og de drikker mye vin. Mange tenker at alkohol er de vellykkedes rusmiddel. Økningen i alkoholforbruk har vært størst hos dem med høy utdanning og inntekt.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har blinket ut risikofylt alkoholbruk som ett av tre prioriterte områder i årene som kommer. På verdensbasis er alkohol den tredje viktigste årsaken til svekket helse og for tidlig død. I Europa er det kun tobakk og høyt blodtrykk som gir større utslag på dødsstatistikken.

Alkoholforbruket i Norge har økt jevnt siden annen verdenskrig, spesielt de siste 15 årene. Ifølge tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) drikker nordmenn i gjennomsnitt syv liter alkohol hver pr. år. Økningen er størst i aldersgruppen 66- 79 år.

Tar med seg rusvanene

Resultater fra den store helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT-studien) viser at flere og flere kvinner og menn de siste ti årene rapporterer om problemer knyttet til alkohol. Økningen er størst i aldersgruppen 50- 70 år.

Så hva har skjedd?

Nye generasjoner eldre har et annet forhold til alkohol enn før. Selv om de drikker mindre i løpet av et år enn yngre voksne, drikker de like ofte. «Sekstiåtterne», som nå blir pensjonister, var den første ungdomsgenerasjonen som begynte å eksperimentere med ulike rusmidler. Som med andre vaner tar de rusvanene med seg inn i alderdommen.

Nordmenn har dessuten fått kontinentale vaner, og drikker ikke bare i helgene. Vi har bedre råd og reiser mer, ikke minst til Sør-Europa der alkohol er lett tilgjengelig og rimeligere enn hjemme. Andre forklaringer som trekkes frem er mye fritid, kjedsomhet, ensomhet og tapsopplevelser.

Tåler mindre

Når man blir eldre, tåler man mindre alkohol. En årsak er at kroppsvæskemengden blir mindre, og man får høyere alkoholkonsentrasjon i blodet når man drikker. Det kan føre til koordinasjonsproblemer ved lavere doser alkohol enn før, og risikoen for fall og skader øker.

De eldste eldre er ekstra utsatt på grunn av sviktende helse og en uheldig sammenblanding av alkohol og legemidler. Alkohol kan dessuten påvirke effekten av mange legemidler og kroppens omsetning av dem. Alkohol forsterker dessuten søvnproblemer og symptomer på nedstemthet og angst.

Hygge og helse

Men vi må ikke glemme at alkohol kan være bra for helsen. Studier viser at moderat bruk hos noen kan bidra til å redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer, Alzheimer og vaskulær demens. Men ennå har vi for liten kunnskap om de positive virkningene av et moderat alkoholforbruk.

Å drikke vin i godt lag setter en spiss på fellesskapet og fellesskapsfølelsen, vil mange hevde. Det er greit så lenge du holder deg til de anbefalte grensene for alkoholinntak (se fakta). Og så sier det seg selv at du ikke kan drikke hvis du bruker medikamenter som har kjente uheldige bivirkninger når de tas sammen med alkohol, eller du har symptomer eller plager som vil forsterkes av alkohol.

Der har fastleger og andre i helsevesenet en jobb å gjøre. De må våge å ta opp temaet med den eldre, informere om skadevirkningene som et risikofylt drikkemønster innebærer, og hva som kan gjøres for å endre uheldige alkoholvaner.

Alkoholforbruk innsikt.pdf
Bente Ljones