Flere nettaviser oppgraderes i natt

Nettavisen du leser nå, vil ikke fungere helt som vanlig i de sene nattetimene.