Jernbane betyr mye penger og store investeringer, og vi her vest drukner ofte litt i jernbanebudsjett og intercity-satsinger på Østlandet.

Men Lars Christian Stendal, strategidirektør i Jernbaneverket Region Vest, er likevel bra fornøyd på Bergensbanens vegne med det han har lest i statsbudsjettet.— Vi savner jo alltid mer penger, det er vår natur. Men vi får det vi har forventet, og klare signaler fra regjeringen, sier han.

Drøy halv milliard

Dette er hovedpunktene som har betydning for Bergensbanen og Vossebanen:

  • 390 millioner kroner til å videreføre byggingen av ny Ulrikstunnel og planlegging av dobbeltspor Bergen stasjon - Fløen. Prosjektet vil gi 10,6 kilometer med dobbeltspor ut av Bergen. Anleggsarbeidene startet fra Arna-siden i høst, og i 2015 planlegges det full drift i tunnelarbeidene. Nye Ulriken tunnel (enkeltspor) er planlagt å være ferdig og tas i bruk sommeren 2018. Oppgraderingen av dagens tunnel starter etter at togtrafikken er satt over på nye Ulriken tunnel, og er planlagt ferdig i 2020. Dobbeltsporet mellom Bergen – Arna er planlagt ferdig samtidig.
  • 95 millioner kroner er satt av til fornyingstiltak på Bergensbanen. Midlene skal brukes til kjørevegens underbygning på strekningene Haugastøl – Myrdal og Bergen - Dale.
  • Innenfor foreslått bevilgning til «InterCity-planlegging» er det satt av 25 millioner kroner til planlegging av Ringeriksbanen. Den planlagte banestrekningen mellom Sandvika og Hønefoss er 41 kilometer lang og blir en del av InterCitystrekningene. Den vil også forkorte Bergensbanen med rundt 60 kilometer, og kutte reisetiden med én time.

Forserer Ulrikstunnelen

Stendal er spesielt fornøyd med at regjeringen ser ut til å forsere utbyggingen av dobbeltsporet til Arna. Tidligere har 2021 vært satt som sluttår for prosjektet. Nå heter det at dobbeltsporet skal stå ferdig i 2020.

Trafikken vil bli flyttet over til den nye tunnelen i 2018, slik at Jernbaneverket kan oppgradere den gamle tunnelen med nytt signalanlegg og rømningsveier frem til 2020, da begge tunnelene skal tas i bruk.— Vi ser at vi har fått det vi trenger neste år til Ulriken, og regjeringen er tydelig på at det skal forseres en del, sier Stendal.

— Er det mulig?

— Ja, det skal vi klare hvis alt går etter planen.

Ringeriksbanen ruller videre

25 millioner kroner i planleggingsmidler til Ringeriksbanen er en dråpe i jernbanehavet, men likevel full pott for Stendal & Co.

— Vi har fått det vi har bedt om. Dessuten er det satt av tilsvarende planleggingsmidler for E16 på samme strekning, som vi henger sammen med. Jeg tenker at dette er bra, sier Stendal.

"Jernbaneverket utarbeider grunnlagfor konseptvalg. Regjeringen vil så ta stilling til den videre planprosessen. Konsepetvalget for Ringeriksbanen samordnes med ny E16 i samarbeid med Statens vegvesen. Videre planlegging inngår i InterCity-prosjektet" skriver regjeringen i statsbudsjettet.

Den siste setningen er viktig for prosjektet.

— Den har en betydning fordi det sier at banen skal være del av intercity-systemet. Det betyr tidlig oppstart i neste NTP-periode. Jeg oppfatter at regjeringen ønsker at vi skal starte opp så raskt som det er fysisk mulig. Det synes jo vi er bra, sier Stendal.

Neste NTP-periode begynner i 2018.

21 milliarder til tog

Regjeringen foreslår nær 21 milliarder kroner til jernbaneformål i 2015. 6,5 milliarder kroner er satt av til Jernbaneverkets arbeid med drift og vedlikehold av jernbanenettet.

Flere er fornøyd med jernbanebudsjettet:

– Regjeringen følger opp de løftene de har gitt om satsing på jernbanen. Det viktigste er at det kommer mer penger til vedlikehold av jernbanen. Her er etterslepet stort, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

— Regjeringens forslag til samferdselsbevilgninger har mange positive elementer, men innfrir ikke helt behovene, uttaler leder av foreningen For Jernbane, Kjell Erik Onsrud.

FÅR PENGER: Ikke like mye som østlandstogene, riktignok. Men Bergensbanen skal oppgraderes, og får penger på statsbudsjettet neste år.
HELGE SUNDE