Det viser tall som Ragnar Kristoffersen, forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter, har utarbeidet for BT.

Tallene viser et stort sprik mellom utlendinger som har oppholdstillatelse og bosted i Norge, og dem som ikke har det.

De siste årene har om lag en tredel av dem som blir satt i fengsel, vært utenlandske statsborgere. I fjor gjaldt det 2906 personer.

Av disse var 72 prosent uten norsk fødselsnummer.

Et fødselsnummer på elleve sifre blir tildelt alle som bosetter seg og er folkeregistrert i Norge, også utenlandske statsborgere.

- Gruppen som mangler norsk fødselsnummer er kjennetegnet ved at de har liten eller ingen tilknytning til Norge. For eksempel er de aller fleste oppført uten adresse, jobb eller pårørende i Norge, sier Kristoffersen.

Blant varetektsinnsatte er andelen utlendinger enda høyere enn blant dem som soner en dom. I fjor var det om lag like mange nordmenn og utlendinger som ble satt i varetekt.

- 87 prosent av de utenlandske varetektsinnsatte var uten gyldig norsk fødselsnummer, sier Kristoffersen.

Blir oftere fengslet

Han mener det er påfallende at tallet er så høyt.

- Det viser at det ikke er utenlandske borgere som er bosatt i Norge som er årsaken til at det er så mange utlendinger i norske fengsler, sier Kristoffersen.

Kriminolog Leif Petter Olaussen er også overrasket over tallet.

- Vi vet at det er knapt med soningsplasser i fengslene. Man kan spørre seg om det er riktig å bruke plassene til å ha denne gruppen sittende i varetekt. Spørsmålet er om det er mulig å sende dem raskere dit de kommer fra, og å få til en mer effektiv soningsoverføring, sier Olaussen.

Kristoffersen peker på at gruppen uten norsk fødselsnummer oftere blir varetektsfengslet når de blir siktet for lovbrudd. Om lag en fjerdedel av dem som blir siktet, blir varetektsfengslet.

- En utbredt oppfatning er at denne gruppen nærmest blir forfulgt av politiet. Det er nok riktig at politiet oftere ber om varetekt fordi det er fare for at en utlending unndrar seg straff ved å forlate landet. Men det er ikke hele forklaringen. Tallene gir grunn til å tro at de også begår relativt alvorlig kriminalitet, sier Kristoffersen.

Mest vinningskriminalitet

En fersk rapport fra Oxford Research slår fast at andelen siktelser mot utlendinger har doblet seg fra 2001 til 2010. Men asylsøkere og utlendinger uten lovlig opphold står bare bak to prosent av lovbruddene, anslår rapporten. Økningen skyldes i stedet tilstrømmingen av innbyggere fra Schengen-området.

En gjennomgang av siktelsene fra 2010, viser at klart flest (46 prosent) dreier seg om tyveri og vinningskriminalitet, mens 25 dreier seg om trafikkriminalitet.

Regjeringen har varslet at flere fengselsavdelinger skal reserveres for utlendinger, slik det er gjort i Kongsvinger fengsel.

- Hensikten er at kriminelle med utvisningsvedtak ikke skal tilbakeføres til det norske samfunnet. Vi må hindre at de etablerer nettverk og får fotfeste i Norge. Jeg forventer at regjeringen oppretter flere avdelinger for utenlandske innsatte når stortingsmeldingen om Kriminalomsorgen kommer senere i høst, sier nestleder Anders Werp (H) i Stortingets justiskomité.