På sin siste arbeidsdag i går fikk justis— og beredskapsminister Grethe Faremo overlevert utredningen hun hadde bestilt om Tomtefesteloven. Leder av Tomtefesterforbundet, Grethe Gjertsen, advarer om dramatiske konsekvenser for tomtefesterne dersom den neste regjeringen følger anbefalingene i utredningen.

- Hvis disse forslagene går igjennom, kan det bety at familier med belånt hus ikke har råd til å bo der lenger og må forlate hjemmene sine eller selge hytten. Dette er veldig alvorlig, sier Gjertsen, som selv satt i det regjeringsoppnevnte utvalget som har laget utredningen.

Tomtefestesaken har sitt utgangspunkt i en dom avsagt at Den europeiske menneskerettighetsdomstol i fjor. Der konkluderte domstolen med at norsk lov bryter med bestemmelsene om eiendomsrett i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) fordi den gir tomtefestere rett til å fornye festekontraktene sine på like vilkår.

Spår tidobling

Tomtefesteutvalgets mandat har vært å rette opp i dette. Gjertsen fra Tomtefesterforbundet mener at flertallet i utvalget går langt over det Strasbourg-domstolen har krevd.

- Norge er blitt bedt om å justere lovverket, mens dette forslaget vil mangedoble festeavgiftene. Folk kan få en økning fra 5000 til 50.000 kroner i årlig festeavgift, spår hun. Gjertsen har tatt dissens i utvalget.

De øvrige utvalgsmedlemmene er splittet i valget mellom to ulike modeller. Utvalgsleder Kåre Lilleholt står sammen med Norges Bondelag om en modell der det foretas et engangsløft for festeavgifter. Ny festeavgift skal settes lik tomtens markedsverdi multiplisert med risikofri rente, som anslås til fem prosent. I tillegg settes det et tak for maksimal festeavgift på 11.000 kroner pr. dekar (1000 kvadratmeter). Dette taket gjelder også for tomter som er mindre enn én dekar.

Bekrefter høye summer

Utvalgsleder Kåre Lilleholt vil ikke utelukke at enkelte tomte­festere kan få en festeavgift opp mot 50.000 kroner, dersom hans anbefaling er den som blir fulgt.

- Hvis du har en tomt som er tilstrekkelig stor og har en tilstrekkelig tomteverdi, så kan du komme opp i de summene.

- Vil tomtefestere bli nødt til å selge husene sine?

- Om økningene i festeavgift er nok til å velte lasset for en familieøkonomi, vil avhenge mye av familiens inntektsgrunnlag. Men hvis dette problemet oppstår, sitter du på en eiendom som har relativt høy verdi. Jeg ser ikke bort fra at noen må selge, sier jussprofessoren.

- Har dere gått for langt i å tilgodese grunneierne?

- Vi har lagt frem det vi mener oppfyller de kravene som menneskerettighetene stiller, i samsvar med utvalgets mandat.

De øvrige utvalgsmedlemm­ene anbefaler en modell der feste­avgiften settes til 2,5 prosent av tomteverdien, med en øvre og nedre grense.

Juristene delt

Juristene i Deloitte, som tidligere har vært konsulenter for Tomte­festerforbundet, mener utvalget går for langt i å tilgodese grunn­eierne i sine anbefalinger.

- Utvalgets flertall foreslår et oppjustert nivå som nesten utgjør en dobling av festeavgiften for dem som allerede har høyest festeavgift. Avgiftene vil bli vesentlig høyere enn dagens markedspriser, sier Deloitte-advokat Christine Haugstvedt Downing.

Advokatfirmaet Hjort DA derimot, som har representert grunneierne i Strasbourg, sendte i går ut en pressemelding med støtte til utvalgets utredning.