Det er ett av funnene i en undersøkelse blant norske lekdommere og fagdommere. Studien, som er gjengitt i siste nummer av Tidsskrift for Norsk Psykologforening, er gjennomført av forskere ved NTNU, i samarbeid med Helse Stavanger og Domstoladministrasjonen.

Dommerne har blitt bedt om å ta stilling til 14 påstander om kvinners troverdighet og ansvar ved voldtekt. Påstandene skal gjenspeile det forskerne kaller «voldtektsmyter». Svarene viser blant annet at:

Både lekdommerne og fagdommerne hadde lavere aksept for voldtektsmyter enn et referanseutvalg av befolkningen.

I befolkningen generelt er voldtektsmyter mer utbredt blant menn enn blant kvinner. En slik kjønnsforskjell fantes ikke blant dommerne.

Dommere over 60 år ga langt oftere uttrykk for stereotypiske oppfatninger av voldtekt enn yngre kolleger.

500 lekdommere og samtlige av landets 170 lagdommere ble invitert til å delta i undersøkelsen. 243 lekdommere og 48 fagdommere svarte. Les svarene her.

— Kan ikke fjerne alle fordommer

Til tross for lav aksept for voldtektsmyter, svarer over elleve prosent av dommerne at mange kvinner anmelder voldtekt falskt fordi de angrer etter at de har hatt sex.

Spesialrådgiver Tor Langbach i Domstoladministrasjonen har bidratt med datainnsamling til undersøkelsen. Han sier det er åpenbart at dommere har fordommer på lik linje med vanlige folk.

— Jeg er glad for at det viste seg å være så liten aksept for voldtektsmyter blant dommere. Når det er sagt tror jeg ikke kan være et mål å fjerne alle fordommer. De bærer man med seg uansett, enten man er dommer eller ikke. Det viktige er at man er bevisst på sine egne holdninger og korrigerer dem, sier Langbach, og nevner følgende eksempel:

— Hvis jeg har hatt tre saker på rad med litauere som smugler narkotika, så kommer man ikke unna at det skaper holdninger. Når jeg da får den fjerde narkotikasaken med en litauer, gjelder det at jeg er bevisst på at jeg kan være preget av de tre forrige, og at jeg korrigerer for det. Det tror jeg faktisk dommere er gode til, sier han.

Flere kvinnelige dommere

— Hva er grunnen til at eldre dommere svarer så forskjellig fra yngre?

— Jeg tror det har hatt stor betydning at vi har fått inn mange kvinnelige dommere de siste årene. Tidligere var kun menn dommere, nå er kvinnene oppe i 40 prosent. De har påvirket kulturen og tankegangen i domstolene, og har brakt inn nye impulser.

Førsteamanuensis Mons Bendixen ved psykologisk institutt på NTNU, er én av forskerne bak undersøkelsen. Han regnet med at mannlige lekdommere ville ha høyere aksept for voldtektsmyter, i likhet med menn flest.

— Slik var det ikke. Årsaken kan være at lekdommere gjennom erfaringer med voldtektssaker er blitt mer reflekterte og bevisste på sine oppfatninger, sier Bendixen.

Lite akseptert

Han sier det også kan tenkes at dommerne har justert svarene sine noe.

— Alle mennesker ønsker gjerne å fremstille seg fra sin beste side, og det er mulig at enkelte mannlige dommere har tilpasset svarene sine. Studien fant imidlertid ikke tilsvarende effekter på oppfatninger om kvinner og menns kjønnsroller, altså kjønnssjåvinisme. Vi vet heller ikke om dommernes holdninger påvirker faktiske rettsavgjørelser, sier Bendixen.

— Hvordan ser du på at over ti prosent av dommerne støtter flere av påstandene i undersøkelsen?

— Lekdommerne skal være et representativt utvalg av befolkningen. En slik spredning av oppfatninger blant dommerne er forventet. Det er ikke noen gjennomgående aksept for voldtektsmyter blant dommerne.