Vegprosjekt kan verte utsett

Statens vegvesen meiner at bompengesøknaden frå kommunane i Nordhordland må sendast attende til lokal handsaming.