Kraftig auke i klagesaker

Talet på søksmål retta mot ordninga med pasientskadeerstatning har auka kraftig dei seinare åra.