Fylkeskommunen effektivserer

Hordaland fylkesting har vedteke at det innan programmet for økonomisk handlefridom skal gjennomførast effektiviserings— og innsparingstiltak for til saman 25 millionar kroner i 2005.