Helse Vest mest politisk

Sju av åtte eigaroppnemnde styremedlemer i Helse Vest har omfattande partipolitisk bakgrunn. Det gjer dette til det «mest politiske» av styra i alle dei fem regionale helseføretaka.