Halvparten har fått mindre tiltru til politiet

Publisert Publisert

TILTRUA: Det siste året har tiltrua til hordalandspolitiets etterforsking fått seg ein knekk, viser BTs meiningsmåling. Foto: ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ

  • Naturleg at Monika-saka har påverka folks oppfatning av oss, seier Geir Gudmundsen, politimeister i Hordaland.
  • Kristin Jansen
  • Øyvind Lefdal Eidsvik
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Det var varsel på varsel og gransking på gransking. 2014 var eit bratt år for politiet i Hordaland.

Det syns innbyggjarane òg, ifølgje ei spørjeundersøking Respons Analyse har gjort for Bergens Tidende.

Les også

Vil ikke svare på om det var feil å henlegge Monika-saken

I den svarar halvparten — 47 prosent av dei spurde - at dei det siste året har fått mindre tiltru til korleis hordalandspolitiet etterforskar kriminalsaker.

Les også

Spesialenheten har avsluttet Monika-etterforskning

Like mange svarar at tiltrua er uendra, mens berre tre prosent svarar at ho er styrkja.

— Gjenopprette tilliten

Politimeister Geir Gudmundsen trekk fram kritikken hordalandspolitiet har fått det siste halve året, med varslingar og etterdønningane etter Monika-saka, som forklaringar.

— At dette har påverka folks oppfatning av oss, er naturleg, skriv Gudmundsen i ein epost til BT.

Politiet er avhengig av folks tillit, seier han.

— Det som er viktig for oss no, er å jobbe for å gjenopprette tilliten. Det betyr at vi alle, kvar dag, må forsøkje å gjere ein så god jobb som mogeleg, skriv Gudmundsen.

Dei mange involverte

Monika Sviglinskaja (8) blei funne død i sin eigen heim i 2011. Politiet henla dødsfallet som sjølvdrap. Då ein etterforskar gjentatte gongar tok opp det han såg som grove feil, ville politiet framleis ikkje revurdere saka.

Først etter press frå bistandsadvokaten blei saka i fjor gjenopna. I haust blei ein mann arrestert og sikta for drap.

I etterkant er det sett i gang fleire undersøkingar:

Riksadvokaten granskar politiets handtering av Monika-saka. Svar er venta 9. februar.

Spesialeininga for politisaker etterforskar politiets handtering. Fire politifolk er blitt avhøyrde som mistenkte. Saka er no gått til påtalevurdering i Spesialeininga.

Arbeidstilsynet vurderer, på oppdrag frå Spesialeininga, om dei skal sjå på om politidistriktet braut arbeidsmiljølova i handteringa av etterforskaren som blei ein intern varslar. Spesialeininga vil deretter vurdere om dei skal etterforske også den saka.

Hordaland politidistrikt skal ha ei eiga evaluering i etterkant av konklusjonane frå Spesialeininga og Riksadvokaten.

Hordaland var unntaket

Trass i at utviklinga er gått nedover, svarar likevel nærare 40 prosent at dei har ganske stor tiltru til politiets etterforsking av kriminalsaker. Nær like mange seier at tiltrua verken er stor eller liten.

Politiets eiga innbyggjarundersøking for 2014 viser eit dårlegare resultat for Hordaland enn for andre politidistrikt.

I den hadde folkets tillit auka mellom 2012 og 2014 i alle politidistrikt — bortsett frå eitt: Hordaland. Der gjekk delen som hadde tillit til politiet frå 88 prosent i 2012 til 87 to år seinare.

Innbyggjarundersøkinga peika direkte på Monika-saka som årsak til den spesielle situasjonen i Hordaland.

Gudmundsen viser til at hordalandspolitiet i innbyggjarundersøkinga ligg rundt landssnittet på korleis folk oppfattar at dei handterer vanlege brotsverk som vald, tjuveri og ordensproblem.

— Mange dyktige medarbeidarar har jobba med drygt 22.000 brotsverk og 11.000 misferder i året som gjekk, og produsert gode resultat, men der det meste ikkje når allmenta, skriv Gudmundsen.

Påverka av media

Marit Egge er forskar ved Politihøgskolen. Ho seier befolkninga fint kan tole at politiet gjer feil i enkeltsaker.

Men når ein får ei kjensle av at ei sak handlar om heile systemet, kan tiltrua til politiet bli svekkja. Media speler ei dominerande rolle i korleis folk oppfattar politiarbeidet.

— Enkeltpersonar har i liten grad førstehandskunnskap om det politiet gjer. Når ein svarer på undersøkingar om tiltru, handlar det oftast om korleis politiet er blitt framstilt i pressa den siste tida. På den måten har media eit stort ansvar, seier Egge.

Forskaren er klar på kva det er som gjer at befolkninga får auka tiltru til politiet.

— Det handlar om grunnleggjande prinsipp som at alle blir behandla likt, at du er open om det som har skjedd og at du på ein truverdig måte prøver å rette opp feil som er gjort, seier Egge.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. En politimann til mistenkt etter Monika-etterforskningen

  2. Ingen mistenkte fra politiledelsen