— Boligkomplekset med de 12 kommunale leilighetene skal bygges bare 50 meter fra skoleporten til det som blir Nattland oppveksttun. Vi er oppriktig bekymret for hvordan det vil påvirke barna at denne brukergruppen plasseres så tett opp til skolen, sier Ragnhild Nordenborg, leder i foreldreutvalget (FAU) ved Nattland skole.

Hun presiserer at verken FAU eller andre berørte parter er imot å få kommunale boliger i bydelen, men det er brukergruppen - bestående av tidligere rusavhengige og straffedømte - som utgjør skepsisen med tanke på beliggenheten i forhold til skolen.

- Økt foreldrekjøring

— Men disse personene må også kunne ha et sted å bo?

— Vi ønsker ikke å fremstå som at «de må gjerne få et sted å bo, men bare ikke her hos oss». Poenget er at det burde være unødvendig å plassere akkurat denne brukergruppen helt inntil den største ansamlingen av barn og unge i hele bydelen, sier FAU-lederen.

Vi vet at sannsynligheten for tilbakefall er stor, og vi risikerer da at våre ungdommer blir et veldig tilgjengelig og attraktivt marked.

I november i fjor skrev FAU, tre velforeninger, Sædalen idrettslag og naboer i Merkurveien et brev til bolig- og sosialbyråd Eiler Macody Lund, hvor de ber om et møte for å fremme sine synspunkter.

Byråden var positiv til det, men møtet er ennå ikke avholdt, heller ikke er dato for et slikt møte fastsatt.

— En annen konsekvens, som eventuelt vil komme i tillegg, er økt foreldrekjøring til og fra skolen på grunn av bekymrede elever og/eller foreldre, sier Nordenborg.

Øremerkede boliger

For fem måneder siden åpnet byråden 14 nye boliger for vanskeligstilte i Merkurveien i Sædalen, på samme tomten som de nye leilighetene nå skal bygges.

I neste måned starter Strand AS i FM Gruppen prosjekteringen av boligene, som i all hovedsak vil bestå av toroms leiligheter for enpersons husholdninger.

Ifølge Bergen kommune er boligene øremerket husstander som er kommet et stykke på vei i rehabilitering etter rusmiddelavhengighet, når de skrives ut etter endt rusbehandling, eller løslates etter endt soning.

— Vi vet at sannsynligheten for tilbakefall er stor, og vi risikerer da at våre ungdommer blir et veldig tilgjengelig og attraktivt marked, fremholder Nordenborg.

- Skal få god info

Sosial- og boligbyråd Eiler Macody Lund skjønner at naboer og foreldreutvalg kan være skeptiske, men han har stor tro på at dette vil gå seg til.

I utgangspunktet er det personer som har slitt med rus, og personer som har vært straffedømte, som skal ha prioritet.

— Vår erfaring er at god dialog med berørte parter i forkant bidrar til å avklare mange kritiske spørsmål. En slik dialog skal vi selvsagt ha denne gangen også, slik tilfellet var før åpningen av de 14 første boligene.

— Kan det bli aktuelt å endre hvilken brukergruppe som skal inn i boligkomplekset?

— I utgangspunktet er det personer som har slitt med rus, og personer som har vært straffedømte, som skal ha prioritet. Samtidig vil vi selvsagt lytte til alle som ønsker å komme med innspill i forbindelse med etableringen. Møtet FAU etterlyser vil bli holdt en av de første ukene.

- Må spres i byen

Lund peker videre på at alle beboere vil bli fulgt tett opp av kommunens booppfølgingstjeneste.

— Skulle det likevel vise seg at det oppstår gjentatte, uønskede hendelser, kan vi også flytte beboere ut av boligene, sier han.

Byråden er klar på at det er en villet politikk å spre kommunale boliger til flere områder i byen.

— I tillegg må vi tross alt benytte oss av de tomtene kommunen disponerer, slik tilfellet er i Merkurveien i Sædalen.