Spor av Fusa i USA

Ein stad i Kootenai County i staten Idaho i USA, finn ein småbyen Stinson. Namnet skuldast ein innvandrar frå Fusa.