Reisetid tel mest

Talet på togpassasjerar kan tett på doblast om reisetida kort nok. Hyppige avgangar tel litt mindre, og billettprisen minst.