Skal vurdere sin habilitet

Lederen for Bergen tingrett, sorenskriver Erik Elstad, sier at han blir nødt til å ta standpunkt til om Bergen tingrett har habilitet til at en straffesak mot advokaten kan føres for denne domstolen.