- Sjå mot Trondheim

Etter at den nye opplæringslova kom i 2003 fekk den norske skulen eit klart oppdrag med å ta vare på elevane si helse. Trondheim kommune tok derfor initiativ ovanfor fylkeskommunen og utvikla eit gjensidig forpliktande program til beste for elevane.