Leikanger får 20 nye trygdejobbar

Fylkestrygdekontoret i Leikanger får ansvaret for den nye driftssentralen som skal serve heile trygdeetaten medrekna Rikstrygdeverket. Det vil gi minst 20 nye statlege jobbar til sognekommunen.