Fastklemt i sløyemaskin

Arbeidsulykke i Skogsvåg.