Framleis nesten like forvirrande

Lokalsjukehusforkjemparane meiner helseministeren har sett ned merkesteinar som gjer at Helse Førde må endre kurs. Men i helseføretaket er dei ikkje overraska over signala.