Kreftframkallande stoff i drikkevatn

Det helseskadelege stoffet PCB er påvist i eit drikkevatn i Sløvåg. Folkehelsa åtvarar mot å drikke vatnet.