Bergen tingrett: Fengselets bruk av isolasjon er i strid med loven

I en fersk dom fra Bergen tingrett får advokat Maria Hessen Jacobsen medhold i at Bergen fengsel har benyttet isolasjon ulovlig.

– ULOVLIG: Sommer, skoleferie og lavt aktivitetsnivå holder ikke som begrunnelse for å isolere fanger, slår Bergen tingrett fast i en fersk dom. Bård Bøe (arkiv)

Bergens Tidende har tidligere skrevet at sivilombudsmannen mener bruken av isolasjon i Bergen fengsel er i strid med loven. 19. juni skrev BT at innsatte i norske fengsler isoleres mer enn i Sverige og Danmark.

I den ferske dommen, som ikke er rettskraftig, tester tingretten bruken av isolasjon i Bergen fengsel opp mot vilkårene i den europeiske menneskerettskonvensjonens (EMK) artikkel 8. Artikkelen handler om respekt for privatliv og familieliv, og offentlige myndigheters inngrep i utøvelsen av denne rettigheten.

Må ta ansvar

– Dette er den første saken vi får medhold i. Dette er prinsipielt viktig for oss. Jeg har jobbet som advokat i tre og et halvt år, og dette er en av 14 klienter jeg har hatt som er blitt utsatt for denne isolasjonspraksisen som Bergen fengsel driver. Dette er et problem som domstolen må ta ansvar for, sier advokat Maria Hessen Jacobsen.

I den aktuelle saken har den domfelte personen blitt satt i isolasjon i 23 timer i døgnet, noe tingretten mener ikke har hjemmel i loven. Videre heter det at isolasjon i 23 timer, som fra fengselets side er begrunnet med manglende ressurser i ferietiden, etter rettens syn er i strid med straffegjennomføringsloven §17.

Les også

En kvinne ble satt på glattcelle og lagt i belter fordi hun skadet seg selv i fengselet. Nå saksøker hun staten.

Skal kompenseres

Tingretten finner at isolasjonen må sees som et inngrep i EMK artikkel 8 og at den er uforholdsmessig.

I mangel på sammenliknbar rettspraksis vurderer tingretten at den tiltalte skal kompenseres med et fradrag på to og en halv dag for hver dag han satt i isolasjon, i stedet for en til en som normalt.

Jacobsen er svært positiv til at temaet nå blir belyst, og at flere får øynene opp for hvilken påvirkning isolasjon har på innsatte i norske fengsler.