— Man må være kreativ når man skal søke jobb som student i humanistiske fag. Det er ikke til å legge skjul på, men jeg vil heller vektlegge det som noe positivt. Vi lærer å se ting på nye måter, noe alle arbeidsplasser trenger, sier Linnea Reitan Jensen.

Jensen er leder for Humanistisk studentutvalg og masterstudent i teatervitenskap. Hun tror årets svake søkertall til fakultetet kommer av at unge velger det trygge.

— Det er vanskelig for en som kommer fra videregående å se hva vedkommende kan bli etter et studie innenfor humaniora (humanistiske fag). Da velger de heller noe konkret, som lærer eller ingeniør.

Kommer desidert verst ut

Årets søkertall fra samordna opptak viser at nettopp utdanning rettet mot konkrete jobber er vinnerne.

Ingeniørstudiet ved Høgskolen i Bergen går frem fem prosent, og ved UiB er lektorutdanning trenden i tiden, med et oppsving i tallet på søkere på over tjue prosent siden i fjor. Særlig lektorgrader i realfag har vokst mye i popularitet.

Blant fakultetene på UiB kommer Det humanistiske fakultetet desidert dårligst ut, med en tilbakegang i tallet på søkere på hele 14,4 prosent fra i fjor.

1636 studenter valgte seg til HF-fakultetet i fjor. I år var tallet nede på 1400.

Utviklingen fra i fjor til i år etterlater estetiske fag, kunst og musikkfag hardest rammet, med historie, religion og idéfag like bak. Nedgangen er på henholdsvis 15,2 og 12,7 prosent.

Mangler konkurranse

Nedgangen i Bergen er ikke unik. De fleste av de humanistiske fagene viser nedgang på landsbasis, men med en ulik rekkefølge for hvilke fagområder som er hardest rammet.

Viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal, mener situasjonen krever tiltak, men sier at tallene ikke vil få direkte konsekvenser for opplegget deres.

— Jeg er opptatt av at vi er, og skal være, et breddeuniversitet. Etterspørsel etter studieplasser er ikke direkte styrende for oss. Når det er sagt vil vi jobbe aktivt for å bedre tallet på søkere, for eksempel gjennom å bli tydeligere på hva kompetansen kan brukes til.

Hun trekker frem manglende konkurranse om studieplassene som uheldig for universitetet.

— Når konkurransen uteblir klarer man ikke å skaffe seg de dyktigste kandidatene.

På landsbasis var konkurrerte om skoleplassene hardere enn noen gang. Tallet på søkere er i år 119.914, opp fra 117.159 i fjor.

Maskiner og mennesker

Det er til sammen 8611 søkere som har Universitetet i Bergen som sitt førstevalg. Dette er en nedgang på om lag 6 prosent fra året før.

— 2013 var et historisk topp år med hele 9195 søkere. Årets søkertall er mer tråd med gjennomsnittet de siste årene, sier Samdal ved UiB.

Ved Norges Handelshøyskole er søkertallet i år på 2018, en nedgang på nesten elleve prosent fra i fjor.

Søkertallet til Høgskolen i Bergen ligger på nivå med fjoråret, som var et rekordår, med den høyeste økningen i tallet på søkere noensinne.

I år var det 4972 førstegangssøkere som satte skolen øverst på listen.

— To av de store utdanningene våre, ingeniør og sykepleie, har en stadig økende søkermasse. Det er gledelig, sier rektor Ole-Gunnar Søgnen.

Høgskolen kan i år smykke seg med det største tallet på søkere til ingeniørutdanning i landet.