Jordalen ligger i Nærøyfjorden verdensarvområde, og kraftverket skal bygges inne i fjellet Jordalsnuten. Der skal det bygges en tre kilometer lang tunnel som både skal føre vann fram til kraftverket og gi ny vei til den fraflyttingstruede bygda Jordalen.

Flaggene til topps

— Vi jubler og har heist flaggene til topps, sier Kari Jordalen, en av de knapt 40 innbyggerne i bygda.

— Hadde vi ikke fått ja til denne utbyggingen, ville det blitt fraflytting på litt sikt. Vi hadde ikke klart å opprettholde jordbruket, og den gamle veien fører med seg mye utrygghet. Det går ras, og veien er stengt i perioder hvert år. Det er en stor belastning å leve med.

Veien går i dag i fjellsiden, og særlig på vinteren når det er mye snø går det stadig større og mindre ras. Det ville blitt svært kostbart og vanskelig å utbedre veien, noe Voss kommune heller ikke har penger til.

Fraflyttingstruet

Saken skal nå endelig behandles i Olje- og energidepartementet, og Kari Jordalen håper på en rask og positiv avklaring.

— Det har vært en del motbakker underveis, men de som står bak prosjektet har stått på og hele tiden hatt tro på at det lar seg gjøre, sier hun.

Bak prosjektet Holmen kraft AS som skal bygge tunnel og kraftverk, står Arnstein og Sigmund Bjørke.

— Vi har kommet et langt skritt fram mot fullføring av prosjektet nå. Dette er den beste julegaven vi og Jordalen kunne få, sier Arnstein Bjørke.

De to fetterne har arbeidet med prosjektet i ti år. Blant annet måtte det innhentes uttalelse fra Unesco fordi Jordalen hører til Nærøyfjorden verdensarvområde.

Sikre bosetningen

— Så vidt vi vet er vi de første som har fått en positiv innstilling fra NVE til et prosjekt i et verdensarvområde. Det er fordi det også er vurdert som et godt miljøprosjekt. Vårt prosjekt med kombinert veitunnel og kraftverk er et langt mindre inngrep enn å forbedre den gamle veien, sier Arnstein Bjørke.

Hele prosjektet er kostnadsregnet til 320 millioner kroner. Tunnelen utgjør en stor del av dette. Uten tillatelse til kraftutbygging ville ikke tunnelen blitt bygget. Dermed ville bygda trolig blitt fraflyttet.

— Vi har fått veldig god støtte både av lokale, regionale og nasjonale myndigheter. De har sett at dette prosjektet vil gi trygg vei og skolevei og dermed sikre bosetningen i Jordalen. Ideen bak verdensarvområdet er at en skal bevare kulturlandskapet. Det kan ikke opprettholdes hvis det ikke bor folk der, sier Arnstein Bjørke.