— Vi er kjent med at det er en økning i antall voldssaker mot polititjenestemenn, og det er en bekymringsfull utvikling vi absolutt ikke ønsker, sier leder i Politiets Fellesforbund Hordaland, Kjetil Rekdal.

Statistikken for første halvår av 2014 viser 62 anmeldte saker kategorisert som vold mot polititjenestemenn. Det er en økning på 30 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Sett opp imot første halvdel av 2012 er tallet nesten tredoblet. Det gjør Rekdal bekymret.

— Tallene tyder på at terskelen for å utøve vold mot politiet er synkende, noe vi er veldig lite fornøyd med. Vi mener man må gjøre mer enn det som blir gjort i dag for å stoppe utviklingen.

Samfunnsproblem

Rekdal betegner den økende trenden som et samfunnsproblem som følge av manglende respekt for samfunnets maktapparat. Men han har ikke noe konkret løsning på problemet.

— Hadde det vært et enkelt svar på hva som fører til utviklingen vi ser, kunne vi helt sikkert gjort noe konkret oppimot det. Men jeg tror det er et sammensatt bilde, forteller Rekdal.

Likevel mener han følgene av voldshandlingene mot politiet trolig er en av årsakene til at man ikke klarer å holde antallet hendelser nede.

— Det kan utvilsomt ha noe med straffenivået for volden å gjøre, sier han.

Mildere straff

For i tillegg til en økning i antall anmeldte saker, ser Rekdal at straffen for vold mot politiet er i ferd med å endre seg.

— Vi oppfatter at det er en glidende økning mot at de som blir dømt, får betinget fengsel i stedet for ubetinget fengsel. Dette kan selvfølgelig ha en negativ effekt når voldsutøvere ser at straffenivået blir mildere, tror PF-lederen, som mener en domfellelse mot polititjenestemenn bør medføre ubetinget fengsel.

Lavere terskel

Statsadvokatene i Hordaland mottar alle anmeldelser for vold mot polititjenestemenn i fylket. Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen sier til BT at de har merket en endring i anmeldelsene de senere årene.

— Vi ser at terskelen for at politiet anmelder en hendelse nok har sunket noe, og de fant seg kanskje i mer før enn nå. Samtidig må vi huske at lovverket er slik at det skal ikke mye makttil før man har overtrådt bestemmelsen om vold mot offentlig tjenestemann, sier Stolt-Nielsen.

Selv om han mener at terskelen for anmeldelse har blitt lavere, er han klar på at flere av sakene er alvorlige hendelser.

— En del av disse sakene er svært alvorlige. Politiet kan nok ha rett i at de blir møtt med mer og grovere vold enn før, og det er klart at de ikke skal finne seg i å bli utsatt for vold. Men jeg tror det er en kombinasjon av flere elementer som gjør at statistikken er som den er. Og økningen er nok synlig enda lenger bak i tid enn de siste fem årene, sier førstestatsadvokaten.

Årstall Antall anmeldelser
2014 62
2013 48
2012 22
2011 26
2010 33