Bertelsen ble i sommer fradømt jobben som dommer i Bergen tingrett, etter en langvarig konflikt med arbeidsgiveren.

Etter å ha tapt både i tingretten og lagmannsretten, anker han nå til Norges øverste domstol.

— Totalt villedende

— Dommen i lagmannsretten gir en fullstendig gal fremstilling av saken. Den er totalt villedende med tanke på hva som faktisk skjedde, sier Bertelsen.

Han er den første dommeren i nyere tid som er blitt fradømt jobben.

Arbeidsgiveren har blant annet beskyldt ham for høyt, ureglementert fravær, sjikane av vitner under rettssaker, og uforsvarlig og partisk håndtering av saker.

Bertelsen mener på sin side at arbeidsgiveren har drevet en svertekampanje og spredd rykter om at han er psykisk syk.

«Tor Holger Bertelsen fremviser ved gjentatte anledninger avvikende virkelighetsoppfatning, sviktende vurderingsevne, rigide holdninger og ustabilitet i jobbutførelsen. Han utfører til tider faglig slett arbeid ved blant annet å ikke begrunne sine avgjørelser, noen som leder til opphevelser i lagmannsretten», het det i et notat fra Domstoladministrasjonen (DA) i forbindelse med suspensjonssaken mot dommeren.

- Fastlåste holdninger

DA stilte også spørsmål ved om Bertelsen var en trussel for rettssikkerheten.

«Det er grunn til å tro at hans fastlåste/rigide holdninger, blant annet til kvinner, påvirker hans behandling av enkeltpersoner i retten, samt hans vurderingsevne i avgjørelser. Det er således grunn til å stille spørsmål ved rettssikkerheten til partene under hans administrering av sakene», het det i notatet.

Til sammen 21 vitner forklarte seg under rettssaken i Borgarting lagmannsrett tidligere i år. Mens enkelte av kollegene fortalte om et høyt konfliktnivå, ga andre Bertelsen gode skussmål.

En tidligere saksbehandler fortalte at hun fikk beskjed om å notere når Bertelsen kom og gikk, og registrere klager mot ham.

— Vi skulle rapportere om personen Bertelsen. Jeg synes det er helt utrolig. Det synes jeg ikke hører hjemme på noen arbeidsplass, aller minst i en tingrett. Jeg går ikke og overvåker mine kolleger, det har jeg aldri gjort, sa saksbehandleren.

Politianmeldte sjefen

Lagmannsretten kom til at Bertelsen var uegnet som dommer, og viste blant annet til at han politianmeldte sin egen sjef, sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy, og en advokat.

«De nevnte eksemplene på Bertelsens reaksjoner på kritikk er etter lagmannsrettens oppfatning usaklige og viser svak dømmekraft», heter det i dommen.

Bertelsens advokat, Arvid Sjødin, skriver i anken at dommeren er blitt forsøkt ødelagt.

«Lagmannsretten har ikke omtalt at Bertelsen gjennom en periode på 16 år har vært utsatt for en nesten permanent svertekampanje som åpenbart har vært drevet ut fra et ønske om å ødelegge ham omdømmemessig, helsemessig og arbeidsmessig. Det er ikke på det rene hvem som har vært anfører for svertekampanjen, men det er utvilsomt at både ledelsen ved tingretten og i departementet har vært kjent med denne», skriver Sjødin.

Høyesteretts ankeutvalg har ennå ikke behandlet saken.

Sorenskriver i Bergen tingrett, Kari Johanne Bjørnøy, skriver i en tekstmelding til BT at hun tar anken til etterretning.

— Vi avventer Høyesteretts avgjørelse dersom de slipper anken inn, skriver Bjørnøy.