— Vi har funnet sprekker i et betydelig antall fly, men ønsker ikke å kommentere hvor mange, skriver Forsvarsdepartementet og Luftforsvaret i en e-post til Bergens Tidende.

Samtlige av Luftforsvarets F-16 fly er inspisert av teknikere i Norge

Sprekker ved cockpit

«Luftforsvaret ser alvorlig på saken, og arbeider kontinuerlig med å utbedre problemene. Sprekkene er oppstått i flyskroget under cockpit. Noen fly med sprekkdannelser kan fremdeles benyttes, mens andre fly må repareres først,» skriver Luftforsvaret i e-posten.

En rekke land med F-16 har tilsvarende problemer, men i mindre omfang enn Norge. I følge Luftforsvaret kan årsaken være at Norges flåte av F-16 har flere flytimer enn andre lands fly, og at det i Norge er brukt korte rullebaner.

Repareres i Norge

Flyene som har sprekker gjennomgår enten en midlertidig reparasjon som har begrenset varighet, eller en fullstendig reparasjon som krever mer tid og ressurser. Jobben utføres av Aerospace Industrial Maintenance (AIM) på Kjeller, mens midlertidige reparasjoner også gjøres ute i Bodø og på Ørland.

Det var USA som først oppdaget sprekkdannelser på sin flåte av F-16. Det har blant annet ført til at USA luftforsvar satte 82 F-16 D på bakken i august. Ifølge det amerikanske nyhetsbladet Air Force Times er det rundt 550 fly av typen F-16 B og F-16 D som opereres rundt omkring i verden. Flyprodusenten Lockheed Martin og US Air Force har samarbeidet tett for å finne en løsning på problemet. Det er et samarbeide også Luftforsvaret i Norge nyter godt av:

Får støtte i USA

— Luftforsvaret får meget god støtte fra flyprodusenten Lockheed Martin og fra det amerikanske luftforsvaret med råd om hvordan flyene skal repareres, leveranser av deler og utveksling av erfaringer. Etter råd fra produsenten har vi innført noen restriksjoner i bruk av flyene for å redusere strukturbelastning inntil flyene er reparerte. Flyene opereres nå med noe mindre belastning en hva som ofte er normalt, opplyser det i e-posten til Bergens Tidende.

Benytter færre fly

— Sprekkene i F-16 flyene har medført at Luftforsvaret har omprioritert øvelsesaktivitet og endret noe på operasjonsmønster. Vi benytter et lavere antall fly, samtidig som det settes inn ekstra ressurser for å reparere flyene som har sprekker.

Kampflyvåpenet løser likevel operative oppdrag som for eksempel nasjonal kampflyberedskap, understrekes det. Treningen av kampflypiloter er ikke berørt av problemene..

— Det er viktig å understreke at disse restriksjonene kun gjelder i fredstid, opplyser Luftforsvaret.

Forsvardepartementet opplyser at sprekkene i F-16-flåten ikke vil ramme Norges internasjonale forpliktelser som deltakelse i NATOs Baltic Air Policing. Fly herfra har den siste tiden flere ganger måtte engasjere seg mot nærgående russiske kampfly, blant annet i Østersjøen.

Stortinget informert

Stortinget ble informert om de alvorlige problemene gjennom en beskjeden omtale i Statsbudsjettet. Her sto det bare at det nylig er «oppdaget sprekkdannelser i flykroppen på kampflyet F-16. Det er behov for ytterligere kartlegging før man har sikker informasjon. Problemet har også oppstått hos flere av våre allierte som bruker samme flytype. Dette medfører midlertidige, fredsmessige begrensninger på materiellet og vil kunne medføre redusert antall flytimer i 2015. Forsvaret vurderer, i samarbeid med allierte, flere løsninger.»