Klokken 17.40 fredag kveld, mange timer på overtid, mottok kontroll— og konstitusjonskomiteen på Stortinget omsider svarbrevet fra justisminister Anders Anundsen (Frp). Skrivet bidro ikke til å blidgjøre regjeringens to samarbeidspartnere. Da komitémøtet var ferdig fredag kveld kunne det virke som at det var Venstre og KrF som hadde mest krutt på lager.

- Dette brevet har ikke vært noen klargjøring. Her kommer det flere spørsmål, forsikret Abid Raja (V).

- Anundsen påstår at det har funnet sted en praksisendring, men når vi vet hva sjefen for Politiets utlendingsenhet har uttalt, så fremstår dette i et underlig lys, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF).

- Umulig å forstå

Årsaken til at Frp-statsråden har havnet i trøbbel, er at han, som en del av avtalen med KrF og Venstre, skulle endre prioriteringen av hvilke asylsøkere som sendes ut av landet. Mens den rødgrønne regjeringen prioriterte lengeværende barnefamilier i forbindelse med uttransport, så ble de fire borgerlige partiene enig om at denne gruppen skulle rykke bakover i køen.

Da bekymringsmeldingene om at barnefamilier ble sendt ut i stort antall begynte å strømme inn i sommer, beroliget Anundsen kritikerne fra Stortingets talerstol og viste til at han hadde laget en ny instruks som skulle ivareta lengeværende barns rettigheter i påvente av at en fikk på plass en ny asylavtale.

Men som BT avslørte 2. desember, ble politikkendringen aldri videreformidlet i de skriftlige styringssignalene til Politiets utlendingsenhet. I Stortinget samme dag kritiserte Anundsen politidirektøren for ikke å ha klart å videreformidle disse styringssignalene nedover i etaten.

Venstres Abid Raja mener derimot Anundsen må bære hovedansvaret. Han viser til et brev justisministeren henviste til i sitt svarbrev. Der utfordret Politidirektoratet departementet på hvorvidt de skulle prioritere uttransport av lengeværende barn. I sitt svar skriver Anundsens departement at barn skal prioriteres.

- Vi spør om justisministeren selv har bidratt til å tilsløre den nye instruksen. Å besvare et slikt spørsmål med at barn skal prioriteres, er ikke noen klargjøring. Det er tvert imot umulig å forstå, sier Raja.

Anundsen oppfatter saken helt annerledes enn Raja. I brevet er nettopp dette svaret brukt som bevis på at utsendelse av lengeværende barn ikke skulle prioriteres.

Vil gå videre med saken

Bergens Tidende har ikke fått Anders Anundsen i tale siden 2. desember. Han har siden da henvist til at han skal svare kontrollkomiteen først.

Men heller ikke da svaret forelå i går, ønsket han å gi noe intervju.

SENDTE UT FOR MANGE: Justisminister Anders Anundsen (Frp) lovet KrF og Venstre en snillere linje overfor lengeværende asylbarn. Nå viser det seg at han i sommer og høst kastet ut svært mange asylbarn sammenlignet med den forrige regjeringen.

Det manglet derimot ikke på andre som ville uttale seg i saken i går.

- Vi kommer til å gå videre med saken, sier komitéleder Martin Kolberg (Ap).

Han var ikke fornøyd med svaret fra statsråden i går.

- Han sier politikken er forandret, men det ligger ingenting i brevet som underbygger det. Tvert imot virker det som ingenting er forandret. Da har han gitt Stortinget feil inntrykk. Jeg tror ikke jeg sier mer nå.

Sparte 49 barn

I svarbrevet beklager Anundsen på ny at den nye instruksen om politikkendring aldri kom med i de skriftlige styringsdokumentene til Politiets utlendingsenhet, men på spørsmål om dette har fått noen konsekvenser, viser han bare til politidirektørens uttalelser om at det har det ikke. Dette står i sterk kontrast til hva PU-sjef Kristin Kvigne har uttalt i minst to intervjuer.

- Vi uttransporterer der vi kan, sa Kvigne til Dagsavisen 5. november.

- Jeg synes det er vanskelig å forstå at det har skjedd en praksisendring når PUs leder sier det motsatte. Brevet så langt bekrefter ikke praksisendring. Tvert om. Virker som statsråden ikke har fulgt opp tildelingsbrevet, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF).

Høyres Michael Tetzschner var derimot fornøyd etter gårsdagens møte.

- De som vil ha en mer liberal politikk overfor asylbarn vil se at intensjonen er fulgt opp. Så er det en diskusjon om det har nådd frem til PU.

Tall fra Politidirektoratet viser at det i 2014 er sendt ut dobbelt så mange lengeværende som i 2013. I svarbrevet sitt viser Anundsen derimot til et notat fra POD den 18. desember som viser at 49 flere barn kunne vært sendt ut i år.