Her er veiene og kryssene med flest ulykker i Bergen

Vegvesenet vurderer å male alle sykkelfelt røde for å få ned tallet på ulykker.

Publisert: Publisert:

Gjensidigekrysset i Sandviken er det ulykkespunktet som topper Vegvesenets statistikker. Her har man registrert åtte ulykker fra 2012 til 2016.

Da er ikke ulykkestallene for 2017 inne. Bare den siste måneden har dette krysset hatt to sykkelulykker. Dermed forsterker Gjensidigekrysset sitt rykte som et farlig punkt.

ØYENVITNE: Jørn Nilsen ble øyenvitne til en av sykkelulykkene som nylig skjedde her i Gjensidigekrysset i Sandviken. Krysset er det verste ulykkespunktet i Bergen. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

– Registrering av ulykker gjør at vi ikke har endelige data inne før et halvt år inn i det nye året. Det vil si at tallene for 2016 foreligger først nå, sier Trond Hollekim, som er senioringeniør i Statens vegvesen.

Her er Vegvesenets oversikt over hvor det smeller oftest i Bergen:

1. Gjensidigekrysset i Sandviksveien

MEST UTSATT: Dette er det mest belastede ulykkespunktet i Bergen.

Åtte ulykker (2017 ikke inkludert). Dette er en tofelts vei med sykkelfelt. Krysset skal, ifølge Statens vegvesen, bygges om og signalreguleres.

2. Nattlandsveien ved Sofus Madsens vei

VURDERER TILTAK: Vegvesenet vurderer tiltak de neste tre årene.

Syv ulykker. Ulykkespunktet omfatter krysset ved Sofus Madsens vei, men også gangfelt ved Bolstad.

Gangfeltet ved Bolstad ble oppgradert med forsterket belysning i 2016. Vegvesenet vil vurdere ytterligere trafikksikringstiltak for dette kryssområdet i tiltaksperioden 2018–2021.

3. Nattlandsveien ved Landåssvingen

OPPGRADERT BELYSNING: Kryss med mange ulykker.

Seks ulykker. Gangfelt og kryss på bakketopp. Belysning i gangfelt oppgradert i 2011. Vegvesenet vurderer ytterligere tiltak i perioden 2018-2021.

4. Fanafjellsvegen

UTFORKJØRING: Her skal det blant annet vurderes tiltak mot utforkjøring.

Seks ulykker. Ulykkespunktet er ca. 1,5 km fra Fanaseter på Nordviksiden. Relativt smal vei, dels med krappe kurver. Veilys mellom Stend og Nordvik blir oppgradert i løpet av 2017. I 2017-18 skal det vurderes tiltak blant annet mot utforkjøringer.

5. Østsiden av Puddefjordsbroen

PÅKJØRSLER BAKFRA: Vegvesenet har ingen planer om trafikksikringstiltak.

Fem ulykker. Alle har skjedd i retning mot sentrum, og alle er påkjørsler bakfra med lettere skadde. Det er pr. i dag ikke konkrete planer om ytterligere tiltak.

6. Nattlandsveien ved Vognstølen

GANGFELT FLYTTET: Tiltak gjennomført i 2016. Ingen nye planlagt.

Fem ulykker. Omfatter krysset ved Vognstølen samt gangfeltet ved trikkesløyfen i Fridalen. I 2016 er gangfeltet flyttet lenger sør i forbindelse med kollektivløsning i trikkesløyfen. Det er pr. i dag ikke planer om ytterligere tiltak.

7. Fjøsangervegen ved Bystasjonen

BYBANEN KRYSSER: Det er ingen planer om utbedringer her.

Fem ulykker. Seksfelts vei med midtdeler. Bybanen krysser Fjøsangerveien her. I senere tid er det foretatt siktutbedring ved gangfeltet i krysset ved Strømgaten. Det er pr. i dag ikke planer om ytterligere tiltak.

8. Danmarks plass

BYGGET OM: Svært mye trafikk. Færre ulykker etter at Bybanen kom.

Fem ulykker. Seksfelts vei med midtdeler. Høyere ulykkestall før Bybanen ble åpnet i 2010 og krysset ble ombygget. Man fjernet blant annet venstresving fra sør mot Michael Krohns gate og høyresving fra sør mot Ibsens gate. Det er pr. i dag ikke planer om ytterligere tiltak.

9. Rundkjøringen ved Minde Allé og Kanalveien

RUNDKJØRING: Krysset ved Minde Allé og Kanalveien står foran betydelige endringer.

Fem ulykker. Rundkjøring med gangfelt i to av armene. Det vil bli betydelige endringer i trafikkløsningene på Mindemyren når utbygging av området, blant annet Bybanen mot vest, blir realisert. Like vest for denne rundkjøringen etableres det om kort tid en midlertidig løsning med sykkelkryssing over Minde Allé for sykkelvei fra sør.

10. Carl Konows gate ved Fyllingsveien

TILTAK KOMMER: Vegvesenet avventer grunnavklaring.

Fem ulykker. Signalregulert kryss mellom fylkesvei 582 Carl Konows gate og fylkesvei 280 Fyllingsveien (mot Melkeplassen). Reguleringsplan vedtatt i juni 2017 forutsetter noe ombygging av krysset. Vegvesenet avventer grunnavklaring og detaljprosjektering. Deretter kommer tiltak.

11. Rundkjøringen ved Godviksvingene og Askøyvegen

RUNDKJØRING: Fem ulykker de siste fem årene. Ingen spesielle tiltak på gang.

Fem ulykker. Det er i senere år gjennomført tiltak på tilstøtende veinett (Olsvikveien, Godviksvingane) som nedsatt fartsgrense og oppgradert veibelysning, men det er ikke konkrete planer om ytterligere trafikksikringstiltak i kryssområdet slik det ligger i dag. På lengre sikt vil det bli ombygginger og endringer av veiløsningen i området ved Storavatnet i relasjon til fremtidig Sotrasamband.

Her er ulykkespunktene der det har skjedd fire ulykker i perioden 2012-2016.

  • Fjøsangerveien ved Fabrikkgaten
  • Åsaneveien ved Søndre Øyjorden
  • Lindåsvegen
  • Lyderhornsveien ved Loddefjordsveien
  • Hesthaugen ved Midtkleiva
  • Ervikveien
  • Nattlandsveien ved Mannsverk
  • Haukelandsveien ved Ibsens gate
  • Puddefjordsbroen Vest
  • Skjergardsvegen ved Langebakken

Farligste strekning

Nattlandsveien er den mest ulykkesbelastede strekningen i Bergen. Her har det vært mer enn 30 ulykker fordelt på seks ulykkespunkter i perioden 2012-2016.

– Vi er veldig klar over utfordringene i Nattlandsveien, og har de senere år gjennomført en rekke trafikksikkerhetstiltak, sier Hollekim i Statens vegvesen.

Veien fra Birkelundstoppen til Haukeland sykehus er også en ulykkesutsatt strekning.

– På denne strekningen støter man på mange kryss og avkjørsler, stor trafikkmengde, viktig kollektivtrasé (stamlinjer) og stor sykkel- og fotgjengeraktivitet, sier Hollekim.

Aktuelle planer

Han sier at det pågår reguleringsplanarbeid i regi av Bergen kommune for strekningen mellom Hagerups vei og Wiers Jensens vei. Der er det aktuelt å etablere sykkelfelt eller sykkelvei.

– Utover dette er det i handlingsplan for sykkel foreslått at det skal startes opp forprosjekt for alternativ rute til Nattlandsveien og Haukelandsveien. Dette gjelder primært på strekningen Hagerups vei-Kronstad-Fløen, og dekker ikke de områdene sør i Nattlandsveien som har vært spesielt ulykkesutsatt.

– Sykkelfelt males røde

Et annet aktuelt tiltak, som også blir vurdert for alle sykkelfelt i Bergen, er å male feltene røde for å tydeliggjøre tilbudet. Oppmaling er avhengig av at dette prioriteres på kommende års byggeprogram.

Hollekim sier videre at det vurderes løsninger for bedre fremkommelighet for buss i krysset ved Haukelandsveien og Ibsens gate.

– I Byvekstavtale Bergen utarbeider vi nå forslag til tiltaksplan for fylkesveinettet for perioden 2018-2021. Nattlandsveien er et område som blir vurdert i denne sammenheng, sier Hollekim.

Publisert: