Motorsykkel veltet

Skadd i trafikkulykke i Feråsen