Mattilsynet har ikke tatt prøver av vannet på Askøy de siste årene

– Vi går i liten grad inn og kvalitetssikrer at planen til kommunen er god nok, sier avdelingssjefen i Mattilsynet som har ansvaret for Askøy.

Publisert Publisert

INFISERT: Dette høydebassenget på Øvre Kleppe er trolig opphavet for de farlige bakteriene som ble funnet i drikkevannet på Askøy. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Siden 2004 har Mattilsynet vært tilsynsmyndighet for vannverkene her til lands. De aller fleste av dem eies og driftes av kommunene.

Mattilsynets oppgave som tilsynsmyndighet er å tilse at vannverkene driver i henhold til drikkevannsforskriften.

Aslaug Sandvin er avdelingssjef for Mattilsynet avdeling Bergen og omland.

Hun forklarer at det hører til sjeldenhetene at de går inn og tar selvstendige prøver av vannet ved vannverkene.

Drikkevannsforskriften paragraf 6 pålegger eieren av vannverket å kartlegge farer. Paragraf 19 pålegger eieren å peke ut punkter der det skal tas jevnlige prøver som følge av farekartleggingen.

Resultatet av disse prøvene skal holdes opp mot tabeller som viser grenseverdiene for eksempel for E. coli, som ble påvist i drikkevannet på Askøy.

– Dette har de gjort på Askøy, sier Sandvin.

Les også

DNA-prøver kan gi svar på hva som utløste epidemien

STYRKET MISTANKE: I denne fjellhallen mener Askøy kommune at vannet er blitt forurenset. Høydebasseng 168 skal sørge for trykk på ledningsnettet, og alle de fire bakteriefunnene kan knyttes til dette bassenget på Øvre Kleppe. Foto: Rune Sævig

Sjekker i liten grad selv

Hun forklarer hvordan tilsynet deres foregår.

Noe av det viktigste for tilsynet er å sjekke om vannverkseier har gjennomført en farekartlegging og utarbeidet en prøvetakingsplan, og om de følger denne.

Tilsyn på et vannverk gjennomføres vanligvis som en revisjon, forklarer Sandvin.

Under selve revisjonen intervjuer de representanter for vannverkseier, gjennomgår logger og resultater, diskuterer tilsendte dokumenter og foretar også ofte befaring i felt, for eksempel et høydebasseng, sier hun.

– Men vi går i liten grad inn og kvalitetssikrer at planen til kommunen er god nok. Dette er veldig kompliserte anlegg og ledningsnett, så det er kommunen selv som har best forutsetninger for å vite dette, sier Sandvin.

– Har ikke tatt prøver de siste årene

Mattilsynet førte ikke tilsyn med Askøy vannverk i 2018.

– Vi hadde imidlertid startet forberedelsen av tilsyn for 2019 og sendt ut forespørsel om dette rett i forkant av denne hendelsen. Jeg kjenner ikke til at vi har tatt ut prøver på Askøy de siste årene, sier Sandvin.

– Hvem bestemmer hvordan dere skal føre tilsyn?

– Vi bruker vanlige revisjonsmetoder, og Mattilsynet bestemmer hvert år om det er spesielle områder vi skal legge vekt på.

– Hvordan kan dere være sikre på at kommunen overholder forskriften når dere ikke tar selvstendige vurderinger og prøver?

– Det er et veldig godt spørsmål, som vi stiller oss selv veldig ofte. Hvordan vi kan legge oss på et nivå som er tilfredsstillende, er diskusjoner vi har hele tiden, og noe vi sikkert vil diskutere etter denne hendelsen også.

Les også

Tror smitten på Askøy kan skyldes kloakk­lekkasje

DØREN INN: Mandag i forrige uke testet Askøy kommune rutinemessig vann fra Kleppe vannverk. Men ikke fra Høydebasseng 168. Foto: Rune Sævig

Gjennomfører tilsyn onsdag

– Ville vannforurensningen på Askøy være mulig for dere å avdekke slik dere fører tilsyn?

– Det er noe vi må se på i ettertid, om vi skulle vært der, om vi skulle fattet vedtak om at de måtte stenge ned dette høydebassenget, men jeg har vanskelig for å se at vi kunne gjort det, sier Sandvin.

– Har Mattilsynet gjort en god nok jobb på Askøy?

– Ja, jeg tror det. Men vi som alle andre må selvfølgelig gå i oss selv og stille oss det spørsmålet.

Denne uken er Mattilsynet til stede på Askøy.

– Vi står på siden og er til disposisjon, sier Sandvin.

Hennes folk bistår kommunelegen og Folkehelseinstituttet ved å intervjue pasienter, for å kartlegge hva som har skjedd, forteller hun.

I tillegg gjennomfører Mattilsynet tilsyn på Askøy onsdag.

– Vi er til stede med inspektører og går gjennom analyseresultater.

Kritisk til Mattilsynet

Beslutningen om når kokevarselet på Askøy kan oppheves av kommunen, må tas i samråd med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet.

– Vil tilsynet kunne munne ut i vedtak mot kommunen?

– Alle tilsyn vil kunne føre til vedtak, sier Sandvin, som sier de har ikke noe å utsette på kommunens håndtering.

– Dette er en fryktelig uønsket hendelse. Når det skjedde, synes jeg de har stått på, vært lydhøre og tatt imot råd. De har gjort en kjempegod jobb.

En av dem som er kritisk til Mattilsynets utøvelse av sin rolle på Askøy, er Brynjar Mørkved.

Mørkved ledet i sin tid Matsikkerhetsutvalget, som leverte NOU-en som til slutt munnet ut i at alle de statlige næringsmiddeltilsynene ble samlet under Mattilsynet.

Etaten ligger som en felles etat under Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Mørkved, som har fulgt Askøy-saken gjennom mediene og uttaler seg som advokat, reagerer på at Mattilsynet ikke har redegjort for sin rolle i saken.

JOBBER VIDERE: Varaordfører Bård Espelid på Askøy sa til BT onsdag at de jakter intenst på smittekilden. Foto: Geir Martin Strande

– Kan føre til erstatningskrav

Drikkevannsforskriften fastslår at Mattilsynet er tillagt tilsynsansvar, og Mørkved mener det er grunn til å spørre om Mattilsynet har ført tilstrekkelig tilsyn med Askøy kommunes vannverk.

Han viser til drikkevannsforskriften, der det står at vannverkseieren skal sikre at drikkevannet er trygt, ikke inneholder virus, bakterier eller annet som utgjør helsefare.

– Alt tyder på at drikkevatnet i Askøy ikke tilfredsstiller disse kravene. Det foreligger med andre ord brudd på forskriften, det vil si lovbrudd, sier Mørkved.

Han tror det kan komme erstatningskrav som følge av Askøy-saken.

– Forutsatt at Mattilsynet har forsømt seg så kan det bli aktuelt med erstatningsansvar også for staten.

Les også

Her blir alle avføringsprøvene fra Askøy testet. – Dette er brutal folkeopplysning

BAKTERIER: Mikrobiologisk laboratorium har får stadig inn nye positive prøvesvar på Campylobacter. Bioingeniør Bente Bølstad er med på å analysere prøvene. Foto: Ørjan Deisz

Åpner etterforskning

Frem til onsdag hadde politiet en såkalt undersøkelsessak vedrørende vannsituasjonen på Askøy. Onsdag åpnet de etterforskning, noe TV 2 meldte først.

Til BT sier politiinspektør Frode Karlsen ved Vest politidistrikt at det er en samlet vurdering som ligger bak beslutningen.

Han vil ikke si noe om hvorvidt noen er siktet i saken, eller være mer konkret i hva som har utløst beslutningen om å åpne etterforskning.

Han vil heller ikke si noe om hvilke lover politiet mener er brutt.

Ifølge Karlsen har ikke politiet fått resultatet av vannprøvene de selv har tatt på Askøy.

Politiet etterforsker allerede dødsfallet til en ett år gammel gutt på Askøy, etter mistanke om at dødsfallet kan ha sammenheng med vannforurensningen.

Publisert