Årsaken er at en slik løsning krever dispensasjon fra veinormalen, retningslinjene som legges til grunn når det bygges nye veier.

Politikerne både i Fjell og Bergen kommuner har gått inn for at den nye broen får ett kollektivfelt i hver retning.

— Vi ønsker å legge til rette for at flere reiser med buss. Den raskeste veien med buss vil i fremtiden gå over den nye Sotrabrua, sier Fjell-ordfører Eli Å. Berland (H).

80 km/t

Det legges opp til en fartsgrense på 80 kilometer i timen på det nye Sotrasambandet. I dag finnes det i Norge ingen kollektivfelt på firefeltsveier med så høy fartsgrense. I tillegg er det kompliserende at det på bysiden blir tunnel rett ved den nye broen.

— Dette bør det likevel finnes løsninger for, sier Fjell-ordføreren.

— Kollektivfelt på den nye broen må veies opp mot trafikksikkerheten, sier prosjektlederen for Sotrasambandet, Magnus Natås i Statens vegvesen.

Utfordringer

Han peker på at det er utfordrende å få til kollektivløsninger på veier av den typen som skal bygges mellom Storavatnet og Kolltveit. Den nye veien får blant annet fire lange tunneler og flere store veikryssområder. Den største utfordringen med kollektivfelt på nyebroen, ligger sannsynligvis i tunnelen ved Drotningsvik.

Anleggsstart er planlagt til en gang i 2017 eller 2018, med ferdigstillelse i 2022.

Det er Vegdirektoratet som har myndighet til å avgjøre saken. Der har den ligget siden juni i fjor. Etter det BT kjenner til, er saken ferdigbehandlet, men resultatet er ikke meddelt partene.

— Jeg ønsker ikke å si når det skjer, sier Gyda Grendstad i Vegdirektoratet.

— Det er på tide at Vegdirektoratet bestemmer seg. Vi har ventet lenge nok på det, sier Fjell-ordføreren.

Risikerer forsinkelse

Hvis direktoratet setter foten ned for kollektivfelt på den nye broen, kan det i verste fall bety forsinkelser for både byggestart og ferdigstillelse av Sotrasambandet. Da må saken opp til ny behandling i de to kommunene.

— Det vil være svært beklagelig. Det er viktig for oss å få ny bro så fort som mulig for å løse de voksende, trafikale utfordringene. Smertepunktet er for lengst nådd, sier ordfører Berland.

Sier Vegdirektoratet nei til å gi dispensasjon fra veinormalen og kollektivfelt på nyebroen, er det eneste alternativet å forbeholde dagens bro for kollektivtrafikk.

— Det vil være en dårligere løsning. Vi har tenkt at lokaltrafikken skal henvises til dagens sotrabro. Vi så ikke for oss at det skulle bli problemer knyttet til å legge kollektivfeltene på den nye broen, sier Berland.

Tyve hus må bort

Reguleringsplanen skal etter tidsskjemaet sendes til Bergen og Fjell kommuner før påske.

— Det er mange som blir berørt av den, og mange instanser den skal innom før den blir vedtatt, sier Magnus Natås.

Rundt tyve hus må fjernes for å gi rom for den nye broen, de fleste av dem på Drotningsvik-siden der brofestet kommer.

— Det begynner å haste med en avgjørelse om kollektivfeltene dersom tidsplanen skal holdes, sier Natås.