Ulovleg veg må fjernast

Utbyggjar må fjerne denne ulovleg bygde vegen i strandsona på Bjorøy, og føre terrenget attende slik det var før vegen vart bygd.