Stortingshøyring om vestlandsvegar

Fem vegprosjekt som var under bygging i åra 1997-2000 hadde i denne perioden ein kostnadsauke på heile 1,6 milliarder kroner. No hamnar anlegga i open høyring på Stortinget måndag 24. mars.