Full gjennomgang av samferdsla

Lite brukte bussruter må erstattast av andre tilbod. Det må satsast på gang- og sykkelvegar og ringbussar i tettstadene. Båttransporten må bli meir fleksibel.