Mangler penger til Rusakutten

Budsjetthodepinen til byrådet forverres. Bergen taper ytterligere 75 millioner kroner i overføringer neste år. En rekke rustiltak står uten finansiering.

Publisert Publisert

MENER STATEN SVIKTER: Rusakutten er et av de mest vellykkede rustiltakene som er satt i gang de seneste årene. Når har kommunen problemer med å finne penger til driften. ARKIVFOTO: SILJE KATRIN ROBINSON

  • Gunnar Wiederstrøm

Byrådet fikk den alarmerende meldingen fra økonomiseksjonen under budsjettkonferansen sist torsdag. Statsbudsjettet slår langt mer negativt ut for kommunen enn først antatt.

Bommet

Grovt sett handler svikten i statsbudsjettet om følgende:

Rammetilskuddet er redusert i forhold til det som var kjent da regjeringen la frem kommuneøkonomiproposisjonen. Fratrukket forventet økt skatteinngang utgjør dette et samlet inntektstap på 73 millioner kroner for Bergen kommune.

Samhandlingsreformen vil koste Bergen kommune 27 millioner kroner mer enn forventet på grunn av økning i aktivitetene på sykehusene, noe kommunen må være med å betale.

En rekke tilskudd innenfor rustilbudene inkludert Rusakutten er ikke lenger øremerket, men er lagt inn i rammetilskuddet. Dette tilskuddet er redusert for Bergens vedkommende. Samlet tap 26,8 mill. kroner.

  • I tillegg kommer en rekke større og mindre poster. Samlet effekt av økte utgifter og reduserte rammetilskudd betyr 150 millioner kroner mindre å rutte med for Bergen kommune, 75 millioner kroner mer enn først antatt.

Byråkratenes vurderinger

Økonomidirektør Kristin Ulvang har utarbeidet et notat om de negative konsekvensene av statsbudsjettet. Hun sier enkelte av endringene kom svært overraskende.

— Endringen av kommunens antatte utgiftsbehov for barnehager har ført til at vi har tapt 50 millioner i rammetilskudd. Dette var det ikke mulig å lese ut av kommuneøkonomiproposisjonen som kom i vår, sier Ulvang.

Hun peker på flere andre forhold som påvirker kommunens økonomiske rammevilkår.

— Regjeringen har innført en ordning med gratis kulturskole på SFO og skole. Det ligger i rammetilskuddet, men dette tilskuddet er for Bergens vedkommende kraftig redusert og betyr en salderingsutfordring for oss.

Ingen forebygging

Også samhandlingsreformen gir økonomidirektøren utfordringer.

— Sykehusene behandler langt flere pasienter enn beregnet. Det betyr at de midlene vi hadde satt av til forebyggende virksomhet i hjemmesykepleien i stedet går til å delfinansiere pasientbehandling ved sykehusene, og dels betale for ferdigbehandlede pasienter som vi ikke klarer å ta imot i tide, sier Ulvang.

Kommunen hadde håpet staten ville dekke disse merutgiftene i statsbudsjettet, men dette har skjedd.

I dag møtes byrådet for forsøke å jobbe med en budsjettinnstilling til bystyret som bringer budsjettet i balanse.

De første drøye 70 millionene skal byrådet ha klart å dekke inn uten at det går ut over tjenestetilbud, men de 75 millioner kronene som kommer på toppen er det verre med.

Mangler penger til rus

75 millioner kroner utgjør drift av 100 sykehjemsplasser eller 430 barnehageplasser, og utgjør en betydelig utfordring for byrådet. Blant annet må byrådet finner penger til drift av det omfattende kommunale rustilbudet som er startet opp ved hjelp av statlige midler de siste årene.

Blant disse er Rusakutten, et av de mest vellykkede rustiltakene som er satt i gang de seneste årene. Etter det BT kjenner til, forsøker byrådet å skjerme de nye rustilbudene så langt det lar seg gjøre i sin tilleggsinnstilling.

Finansbyråd Liv Røssland er sparsom med opplysninger om hvor kuttene skal tas.

— Dette er en veldig alvorlig situasjon, og vi jobber nå med håndteringen. Det er krevende å få så store bortfall av inntekter, og endringene slår mye verre ut for Bergen enn selv våre mest dystre prognoser hadde forutsett, sier hun.

Publisert