Bergen kommune har satt i gang arbeidet med å planlegge Bybanens ferd til Fyllingsdalen, og høringssvarene er nå begynt å komme inn.

I et av dem tar Rom Eiendom, det statlige eiendomsselskapet under NSB, til orde for at Bergen ikke må se seg blind på bybaneutbyggingen. De advarer sterkt mot å ødelegge for det som kan bli flytog fra sentrum til Flesland.

«Bybane til Fyllingsdalen er et godt prosjekt for å satse på økt kollektivtrafikk i bergensområdet. Det er imidlertid ikke det eneste prosjektet som har dette som mål. Det er derfor viktig at ikke de gode prosjektene slår hverandre i hjel, men at man legger til rette for alle prosjekter som drar i riktig retning», heter det i brevet de har sendt til Bergen kommune.

Godsterminal kan gi flytog

Om kort tid kommer Jernbaneverket med sine forslag til hvor den fremtidige godsterminalen i Bergen kan ligge. I dag ligger den på Nygårdstangen. Et av forslagene er å flytte den til Flesland, hvor den kan plasseres sammen med en ny godshavn.

Rom Eiendom påpeker at dette fort kan bli en anbefalt løsning. De viser også til at Samferdselsdepartementet har sagt at når man investerer i nye jernbanetraseer, skal det også vurderes om disse kan dekke relevante behov for persontogtrafikk i bergensområdet.

«Det er i denne sammenheng nærliggende å anta at departementet har tenkt på et mulig flytog mellom Bergen sentrum og Flesland», skriver Rom Eiendom, og presiserer:

«Vi mener derfor det er viktig at Bergen kommune i planleggingen av nye bybanetraseer legger til rette for både gode bybanelinjer og en mulig flytogforbindelse».

Økt trafikk på Flesland

Til BT sier prosjektsjef Jan Arne Kragset i Rom Eiendom at de tror det kan bli reelt med et flytog i Bergen.

— Vi ser at trafikken på Flesland øker, og poenget vårt er at hvis man likevel skal anlegge jernbanespor for godstrafikk, er ikke ekstrakostnaden ved å tilrettelegge for flytog med passasjerer så stor. Da er det viktig å tenke tanken nå, og ikke gjøre vedtak som ekskluderer at dette blir en mulighet i fremtiden, sier han.

I brevet til kommunen peker han særlig på strekningen inn mot Fløen som en strekning der det kan bli utfordrende å finne plass til både tog og bybane.

- Bybanen først

Strategidirektør sør/vest i Jernbaneverket, Lars Christian Stendal, bekrefter at flytog til Flesland er noe de vil ha med i vurderingen ved plassering av en ny godsterminal i Bergen. Han sier konklusjonen vil komme rett over sommeren.

Stendal mener likevel at Bybanen må prioriteres som viktigst i Bergen, og er ikke like opptatt som Rom Eiendom av at det også blir satt av plass til et mulig, fremtidig flytog.

— Slik jeg observerer bybaneprosessen utenfra, tenker jeg at Bergen kommune og Hordaland fylke har mer enn nok med å finne en løsning både vestover og nordover. Det viktigste nå er at de får løst det på en god måte, sier han.

Flytog ikke med i planen

Plansjef Mette Svanes i Bergen kommune er foreløpig sparsom med kommentarene til brevet fra Rom Eiendom:

— Nå er høringsfristen i ferd med å gå ut, og vi kan ikke svare på dette nå. Vi kommer til å legge frem en sak for bystyret, mest sannsynlig på aprilmøtet. Der skal alle innspillene kommenteres.

Hun presiserer likevel at det i utgangspunktet ligger utenfor planprogrammet å planlegge flytog i denne sammenheng.

BT prøvde å få en uttalelse fra byråd for byutvikling, klima og miljø, Henning Warloe (H). Han hadde da ikke mulighet til å kommentere saken.