Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gir brannsjefen krass kritikk i sin vurderingsrapport for slukkingsarbeidet i Gudvangatunnelen for nøyaktig ett år siden.

I rapporten pekes det på at slokkeinnsatsen ble utført i henhold til vanlig praksis og brannen ble slokket som forventet, men DSB mener den strategiske ledelsen av innsatsen var mangelfull som følge av manglende innsatsplanlegging, uklar organisering og manglende funksjonsdeling.

I tillegg slår direktoratet fast at brannen i Gudvangatunnelen viser at det ikke er en tilfredsstillende rutine at øverste brannbefal først skal vurdere omfanget av hendelsen før ytterligere ressurser kalles ut.

- Flere faktafeil

Gilje slår nå tilbake mot kritikken fra DSB.

- Det er klart det alltid er ting man kan gjøre bedre, men jeg mener at denne kritikken ikke er berettiget, sier brannsjefen.

Arvid Gilje

Arvid Gilje mener direktoratet ikke har vurdert arbeidet som ble gjort under brannen ut ifra de riktige omstendighetene. Han peker blant annet på at han selv ikke var informert om at det var folk og biler involvert i brannen før han kom til stedet. Brannvesenet fikk heller aldri beskjed om at driftsventilasjonen blåste røyken mot Flom. Normalt går den motsatt vei om sommeren.- Jeg mener det er flere faktafeil i vurderingen. Kritikken er rett og slett basert på misforståelser, sier Gilje.

Brannsjefen ble i tunnelen

Brannsjefen får også kritikk fra DSB for selv å ha gått inn i tunnelen under brannen. «Etter hvert som de kjørte innover i tunnelen, forsvant sambandet. Etter å ha vurdert situasjonen og gitt ordre om slokke— og redningsinnsats, valgte han derfor å fortsette å oppholde seg i nærheten av brannstedet, som sikkerhet for sine mannskaper og heller holde kontakt med 110-sentral og andre aktører på mobiltelefon. Det at han valgte å bli værende i tunnelen, medførte igjen at han ikke kunne kommunisere med øvrige innsatsmannskaper eller andre nødetater på utsiden via samband, men måtte benytte mobiltelefon. Dette førte til at strategiske og taktiske vurderinger måtte gjøres av brannsjefen inne i tunnelen og at formidling av felles beskjeder ble vanskelig» konkluderes det i rapporten.

Gilje hevder på sin side at valget var riktig, og at han på daværende tidspunkt ikke hadde noe annet fornuftig valg.

- Jeg er enig i at jeg burde gått ut om sambandet fungerte. Men det gjorde det ikke. Jeg var den eneste fra brannvesenet i tunnelen som ikke var røykdykker og kunne ikke komme meg ut, siden jeg ikke hadde kommunikasjonsmuligheter på grunn av svikten i sambandet, mener brannsjefen.

Avviser flere punkter

Rapporten viser videre til at mens Aurland brannvern var på vei til hendelsen, mottok 110 Hordaland melding om brannen. De tok kontakt med 110-sentralen i Sogn og Fjordane for å tilby bistand i form av mannskaper og utstyr. Bistanden ble imidlertid ikke rekvirert før om lag 10 minutter senere, da Aurland brannvern ba om bistand fra flere brann- og redningsvesen, blant annet Voss. Kl. 12.25 ba 110-sentralen i Sogn og Fjordane Hordaland om å kalle ut Voss.

Ifølge rapporten argumenterte 110 Hordaland da for at også Bergen brannvesen burde kalles inn, fordi de har utstyr til å oppholde seg lenger i røyk. Dette ble akseptert og mannskaper og utstyr fra Bergen brannvesen ble klargjort for å bli fraktet inn til Gudvangen med helikopter. Også dette avviser brannsjefen, som er oppgitt over at ingen har trukket frem brannmannskapenes heroiske innsats under brannen.

- Jeg trykte på den store, røde knappen med en gang. Bergen, Voss og Lærdal ble rekvirert samtidig. Så dette stemmer ikke, sier Gilje.