Havforskningsinstituttet har i høringsuttalelser frarådet gruvedeponi i Førdefjorden.

Jan_Helge_Foss__91ceek120addd49a0km7fff.jpg

— Vi tar regjeringens avgjørelse til etterretning. Havforskningsinstituttet har allerede gitt et klart råd om at dette deponiet ikke er forenelig med en bærekraftig forvaltning av et fjordsystem. Vi anbefaler aldri aktiviteter som vil skade viktige gytefelt, sier forsker Jan Helge Fosså.

Sårbar kysttorsk

Havforskernes bekymring knytter seg blant annet til at Førdefjorden er et svært viktig område for kysttorsken, en bestand som ifølge Fosså er i dårlig forfatning. Det er også gjort funn av den sterkt truede arten blålange i Førdefjorden.

Ifølge klima- og miljøminister statsråd Tine Sundtoft (H) er tillatelsen gitt på de strengeste miljøkrav som noen gang er fastsatt for gruvevirksomhet med sjødeponi.

— Vi har ikke hatt tid til å studere detaljene i denne tillatelsen. Generelt er det jo selvfølgelig bra at politikerne setter strenge vilkår for virksomhet som kan skade miljøet, sier Fosså.

Statsråd Sundtoft fremhever i en pressemelding at det er liten risiko for spredning av partikler fra sjødeponiet.

— Det er derfor lite sannsynlig at tiltaket får direkte negative konsekvenser for livet i fjorden utenfor deponiområdet, dette gjelder blant annet kysttorsk, ål og laks, sier miljøministeren.

«Partikkelsky«

— Jeg vet ikke hva Sundtoft bygger dette utsagnet på, sier Fosså.

Forskeren henviser til Havforskningsinstituttet uttalelse i saken.

Her heter det at finpartiklene fra gruveavgangen vil danne en partikkelsky som vil spres over et større område enn det som fremgår av konsekvensutredningen for gruveprosjektet.

Forskerne konkluderer også med at deponeringen vil føre til tap av bunnlevende organismer og dypvannsfisk.

«Det er overveiende sannsynlig at gytemoden torsk vil skremmes vekk av gruveaktiviteten og finne mindre optimale steder å gyte», fremgår det av uttalelsen.