Onsdag var NSB, Jernbaneverket, Jernbanetilsynet og en rekke fagforeninger innkalt til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

På møtet presenterte Solvik-Olsen flere ideer til en ny jernbanereform som skal lanseres i løpet av våren. Blant annet ønsker regjeringen å gi andre selskaper mulighet til å drive togtrafikk i Norge.

Kjell Atle Brunborg, leder i Norsk Jernbaneforbund, frykter at det vil bety slutten for NSB.

— Ministeren vurderer å sette all persontrafikk ut på anbud. Dersom NSB taper konkurransen, noe vi ikke kan se bort i fra, så vil NSB forsvinne som selskap, sier Brunborg.

Tyskland kan få drive tog

Det er spesielt to selskaper fagforeningslederen frykter konkurranse fra:

Deutsche Bahn, Tysklands statlige jernbaneselskap

MTR, et selskap som er børsnotert i Hong Kong og som blant annet driver t-bane i London og Stockholm

KREVER ENDRING: Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen har allerede innledet forhandlinger om reformen med Venstre og KRF.
Håvard Bjelland

— Bergensbanen og Vossebanen kan i fremtiden bli drevet av kinesere og tyskere, sier Brunborg.

Frykter for tilleggsinntekter

De fleste forbinder NSB med røde persontog. Langt færre vet at selskapet har tjent flere hundre millioner kroner på eiendomsutvikling, eller at selskapet eier Norges største busselskap.

Også dette kan det bli slutt på.

— Slik vi oppfattet ministeren, vil han ta vekk eiendomsselskapet og muligens busselskapet. Særlig eiendom har gitt NSB store inntekter, som vi har kunnet bruke på andre ting. Nå frykter vi at NSB vil stå ribbet igjen, uten kapital, sier fagforeningslederen.

Ønsker konkurranse

Selv beskriver samferdselsministeren møtet som udramatisk. Han forteller at ingenting er avgjort foreløpig.

— Alle på møtet var enige om at en reform er nødvendig. Togtrafikken i Norge fungerer ikke godt nok. På møtet la jeg frem informasjonen vi har innhentet. Nå vil jeg lytte til innspill og diskutere fordeler og ulemper knyttet til ulike forslag, sier Solvik-Olsen.

Han kan allerede nå varsle at NSB må tilpasse seg mer konkurranse.

— Det er ingen tvil om at det vil bli mer konkurranse på vedlikehold og togtjenester, sier Solvik-Olsen.

Forbereder de ansatte

NSBs konsernsjef Geir Isaksen ønsket ikke å kommentere saken fredag. I en intern melding Aftenposten fikk tilgang til, ba konsernsjefen de ansatte om å forberede seg på store endringer.

«Foreslåtte modell vil gi store strukturelle endringer av jernbanesektoren, og få vidtrekkende konsekvenser for NSB,» het det i meldingen.

Den listet også opp forslagene NSB fikk skissert under møtet med ministeren:

  • Detetableres et eget Jernbanedirektorat som får det overordnede ansvaret forplanlegging og koordinering av jernbanen.
  • Detetableres en rendyrket infrastrukturforvalter, som også får ansvaret for alljernbanerelatert eiendom.
  • Alttogtilbud konkurranseutsettes i 6-8 anbudspakker.
  • Naturligefellesfunksjoner for jernbaneselskapene (eksempelvis materiell,billettsystemer, ruteplankompetanse) skal gjøres konkurransenøytrale og løftesut av NSB.
  • Detetableres et materiell- og vedlikeholdsselskap, som skal eie og vedlikeholdetog.
  • Rom Eiendomforeslås splittet, hvor jernbanerelatert eiendom skal ligge underinfrastrukturforvalter, mens utviklingseiendom ikke lenger skal ligge underSamferdselsdepartementet.
  • Fremtidigeierskap til forretningsområdene i NSB-konsernet er fortsatt ikke avklart.