— Å fange opp signalene til spedbarn som opplever omsorgssvikt krever spisskompetanse. Vi er redde for at deler av denne kompetansen nå kan forsvinne, sier Anne-Brit Sveine og Victoria Hale.

De jobber begge to på Bergen barn- og familiesenter, avdeling Sudmannske, som er et heldøgnstilbud til barn under fem år. Felles for barna er at de har foreldre med store utfordring i forhold til for eksempel rus og psykiatri.

På Sudmannske bor hele familien sammen under kontinuerlig tilsyn og oppfølging.

Barn som har gitt opp

I dag finnes det til sammen 17 behandlings- og utredningsplasser for aldersgruppen under fem år i region vest. Bufetat skal ha signalisert at de skal ned i 6- 8 plasser for å spare penger.

Sveine og Hale mener dette er dramatisk.

— I praksis betyr dette at mellom 75-85 småbarn i regionen vil stå uten dette tilbudet. Dette er barn som har behov for den tette oppfølgingen vi kan gi. Å tilby hjelp i hjemmet vil ikke kunne hjelpe dem på samme måten som det vi kan her, sier Victoria Hale, som er miljøterapeut og tillitsvalgt.

Veldig små barn som ikke får dekket sine grunnleggende behov reagerer med å snu seg bort istedenfor å søke kontakt. Dette krever fagkompetanse å oppdage.

— Vanligvis vil et barn gråte og mase til de blir sett og hørt. Mange av barna som kommer hit har gitt opp. De kan for eksempel døse hele dagen, er stive i kroppen og får ikke i seg nok mat. Dette ser vi fra barna er veldig små, sier Sveine som er fagkonsulent.

Får ikke i seg mat

De litt større barna blir eksperter på å tilpasse seg omgivelsene sine og klare alt selv

— En treåring kan lære seg å se hva slags tilstand mamma er i denne dagen og tilpasser seg etter dette. Her opplever vi at barn som faller og slår seg går til det ukjente personalet før foreldrene sine. Det er et tydelig signal på at han eller hun ikke er har fått riktig respons tidligere, sier Sveine.

En viktig del av behandlingen på Sudmannske består i at de ansatte observerer samspillet mellom barn og foreldre, og prøver å korrigere det som ikke fungerer.

Hale og Sveine mener at mange ikke tar inn over seg hvor viktig det er å hjelp barn med en vanskelig familiesituasjon så tidlig som mulig i livet.

— Følgene av å ikke gi hjelp kan være svært alvorlige. Av og til får vi inn babyer som ikke signaliserer at de er sultne. Da kan vekten bli redusert fort og dramatisk hvis familien ikke får hjelp. Små barn som utsettes for denne typen alvorlig omsorgssvikt står i alvorlig risiko for skjevutvikling fysisk og psykisk, sier Sveine.

- Viktig supplement

Enhetsleder for Bergen barn- og familiesenter, Anne Kleiven, deler bekymringen og håper at tilbudet til utsatte spedbarn og småbarn ikke blir kuttet.

— Vi ønsker å beholde flest mulig plasser fordi vi ser at det er behov for det. Men samtidig skjønner jeg den økonomiske situasjonen og at alle må ta sin del her, sier hun.

Kleiven understreker at avdelingen er preget av høy faglig kunnskap.

— Sudmannske er et viktig supplement til det kommunale barnevernet. Vi får tilbakemeldinger om at vi er viktig og at vi trengs, sier Kleiven.

Ifølge Bufetat har de ikke muligheten til å opprettholde tilbudet.

— Med de økonomiske rammene etaten er tildelt har vi ingen muligheter for å opprettholde alle ikke-lovpålagte tilbud på dagens nivå. Ett av områdene vi må redusere tilbudet på er foreldre- og barn-sentrene. Dette gjelder både statlige og private plasser, sier regiondirektør Øistein Søvik, i Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest (Bufetat).

Ikke fullt utnyttet

Han påpeker at de 17 plassene ikke har vært fullt utnyttet.

— I fjor ville 10-12 plasser vært tilstrekkelig til å dekke etterspørselen. Og selv med et redusert tilbud så regner jeg med at vi kan ta imot mellom 60 og 80 familier i året fremover. Det er ikke et lite antall, sier Søvik.

Ifølge Bufetats egne tall bruker kommunene denne tjenesten i varierende grad. I fjor var det 29 av 82 kommuner som brukte et av de fire sentrene.

— Andre kommuner bruker andre tiltak for denne målgruppen. Så det er ikke riktig at disse barna blir stående uten tilbud, sier Søvik.

Han påpeker at foreldre- og barn-tiltakene skal være et forebyggende tilbud.

— Dette er først og fremst et kommunalt ansvar. I fjor kom det føringer på at denne arbeidsdelingen skulle tydeliggjøres. Vi har likevel valgt å tilby enkelte tjenester som er forebyggende for akutt overtakelse av omsorg. Det vil vi fortsette med, men altså med færre plasser, sier Søvik.

Han understreker at saken ikke er endelig avgjort og at de er i en intern prosess med blant annet tillitsvalgte.