Ikkje meir vedlikehald i år

Midlane til planlagd vedlikehald i 2006 er allereie disponert, heiter det i eit brev frå Bjørgvin bispedøme.